Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Ψηφοφορια 1
Ποιὰ βασική παρηγοριὰ νοιώθετε στὶς δυσκολίες σας
Τὰ μέχρι τώρα βιώματά σας καὶ ἡ ὅλη σχέση μὲ τὸν Κύριο
Ἡ ἀγάπη τοῦ Κυρίου ποὺ ἔχετε νοιώσει μέχρι τώρα
Ἡ δύναμη τοῦ Κυρίου σὲ συνδυασμό μὲ τὴν δική σας ἀθωότητα
Ἡ ταύτιση μὲ τὸν Κύριο στὴν ὑποδοχή τοῦ μίσους τοῦ κόσμου
Ἡ Ἀνάστασή Του ὡς βεβαιότητα συναντήσεως μαζί Του
Ψηφοφορια 2
Ποιὸ βίωμα εἶναι πιὸ οἰκεῖο γιὰ σᾶς;
Μετέχουμε σὲ ὅλη τὴ ζωὴ τοῦ Κυρίου μὲ τὴν τέλεση τῆς Θείας Εὐχαριστίας
Ἡ νηστεία βοηθᾶ νὰ ξεκολλήσει τὸ μυαλό μας ἀπὸ τὰ γήινα πράγματα
Στὸ μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως καθαρίζουμε τὴν ψυχή μας
Ὁ χριστιανὸς πρέπει νὰ γεμίσει τὸν χρόνο του μὲ προσευχὴ
Κρῖμας τοὺς κόπους καὶ τὰ ἔξοδα!


 Καθὼς εἶχεν ἀρχίσει ἡ ἀγρυπνία, καὶ ἦσαν ἤδη εἰς τὰ μισὰ τοῦ ἑσπερινοῦ, ὁ κὺρ Νικολάκης ὁ Κόκκινος, πιστὸς καὶ ἀξιαγάπητος φίλος, εἶχεν ἀρχίσει νὰ μὲ κατηχῇ καὶ νὰ μὲ πείθῃ ―διότι εὑρέθην κ᾿ ἐγὼ ἐκεῖ· ἀληθινά, δὲν εἶχα ὑπάγει μὲ τὴν βάρκαν, ἀλλὰ μὲ τοὺς πόδας μου― ὅτι ἔπρεπεν ἐξάπαντος ν᾿ ἀρχίσω τέλος πάντων νὰ σκέπτωμαι ὀρθότερα περὶ τῶν πραγμάτων καὶ περὶ τοῦ ἰδίου ἑαυτοῦ μου, καὶ ὅτι ἦτο καιρὸς πλέον νὰ κάμω καλὴν ἀρχὴν νὰ… βγάζω λόγους εἰς τὸ δημόσιον.

― Τί κρύβεις τὸ τάλαντον, μοῦ ἔλεγε, βρὲ ἀδερφέ; Θὰ δώσῃς λόγο, νὰ τὸ ξέρῃς. Κρῖμας τὸ νάμι καὶ τὸ καμάρι, κρῖμας τοὺς κόπους καὶ τὰ ἔξοδα, κρῖμας! Τί σοῦ χρειάζονται τὰ τόσα γράμματα κ᾿ οἱ ἀγκοῦτσες, τί σὲ ὠφελοῦν οἱ γιῶτες καὶ τὰ ψηφιά, τί σοῦ χρησιμεύουν οἱ γλῶσσες καὶ τὰ κιτάπια κι ὁ ἄμπακος; Νά τώρα, ἡμεῖς ὅλοι εἴμαστε, νὰ ποῦμε τὴν μαύρη ἀλήθεια, κούτσουρα, δαυλιὰ καμένα, καψάλες. Τώρα ποὺ θὰ βγῇ ὁ παπὰς νὰ πῇ τὸ Βγαγγέλιο ―Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ!― τί θὰ καταλάβωμε ἡμεῖς; Ἀνέβα ἐκεῖ στὴν πεζούλα, κι ἄνοιξε τὸ στόμα σου νὰ μᾶς ξηγήσῃς, νὰ μᾶς φωτίσῃς ― ἴσως καὶ νοιώσουμε κ᾿ ἡμεῖς τίποτα.

Ἡ ὁρμὴ τοῦ φίλου μου διεκόπη ἀπὸ τὴν τροπὴν καὶ τὴν συνέχειαν τῆς Ἀκολουθίας. Παιδία καὶ γυναῖκες ὀλίγαι (ὅλος ὁ ἀριθμὸς τῶν πανηγυριστῶν μόλις ἔφθανε τὰς 40 ψυχάς) ἐξῆλθον ἀπὸ τὸν ναΐσκον κρατοῦσαι ἀνημμένα κηρία καὶ λαμπάδας καὶ ἀνέβησαν τὰς δύο βαθμίδας πρὸς τὴν χαμηλὴν ταράτσαν, ἐφ᾿ ἧς εὑρισκόμεθα ἡμεῖς. Ἦτο ἐρείπιον παλαιᾶς οἰκίας, καὶ εἶχεν ἰσοπεδωθῆ ἀρτίως διὰ τὴν εὐκολίαν τῶν προσκυνητῶν. Στενὸν ἐχώριζε τὸ ἐρείπιον τοῦτο ἀπὸ τοῦ ναοῦ, καὶ ἀντικρύ μας ἦτο ἡ μεσημβρινὴ θύρα τῆς ἐκκλησίας. Μετ᾿ ὀλίγον ἐξῆλθεν ὁ παπ᾿ Ἀνδρέας, προπορευομένων μανουαλίων καὶ λαμπάδων, μὲ τὸ θυμιατὸν καὶ μὲ τὴν εἰκόνα τῆς Ἀναλήψεως. Ἐτελεῖτο ἡ Λιτὴ τῆς ἀγρυπνίας. Ὁ παπ᾿ Ἀνδρέας μὲ τὴν ὡραίαν φωνὴν καὶ τὸ παράστημά του, μουσικὸς τέλειος, ἔψαλλε τὸ γλυκὺ καὶ συμπαθέστατον: «Ἀνελθὼν εἰς οὐρανούς, ὅθεν καὶ κατῆλθες, μὴ ἐάσῃς ἡμᾶς ὀρφανούς, Κύριε».

Ἐπροχώρει ἤδη εἰς τὸν ὄρθρον ἡ νυκτερινὴ ἀκολουθία, καὶ ἡτοιμαζόμην νὰ εἰσέλθω, ἐπιθυμῶν νὰ λάβω μέρος· ἀλλὰ μ᾿ ἐπρόλαβεν ὁ φίλος μου, ὁ Νικολάκης ὁ Κόκκινος, ὁρμήσας εἰς δευτέραν ἔφοδον:

― Τώρα, τί λένε μέσα; Καταλαβαίνω ἐγὼ τίποτα;… Ὅπως ὁ φιλάργυρος μὲ τὸν θησαυρό του, τὸ ἴδιο καὶ σὺ μὲ τὰ γράμματά σου· τὰ κρύβεις, τὰ χώνεις βαθιά. Τί κατάλαβες; Τί θὰ καταλάβῃς; Μ᾿ αὐτὰ θὰ σὲ θάψουν· τὸ ἴδιο ὅπως ὁ γερο-Ματσούκας (ἐννόει ἕνα ἐντόπιον κεφαλαιοῦχον) μὲ τὰ γρόσια τὰ πολλά! Τόσοι ψευτοφυλλάδες μὲ κάτι κολλυβογράμματα, τόσοι ψευτοδικολάβοι μὲ τὶς ἑλληνικοῦρές τους, καὶ κάνουν φιγούρα… καὶ σὺ κάθεσαι στὴν ἄκρη, βρὲ ἄνθρωπε, καὶ δὲν ἀνοίγεις τὸ στόμα σου νὰ μιλήσῃς… Δὲ σ᾿ ἄκουσα ποτέ μου νὰ μιλῇς περὶ γραμμάτου καὶ σύ, μόνε τὰ λίγα λόγια ποὺ βγάζεις μὲ τὴν τσιμπίδα ἀπ᾿ τὸ στόμα σου, τὰ λὲς χωριάτικα, τὸ ἴδιο σὰν ἐμένα… Κρῖμα στὰ γράμματα! Κρῖμας!

Θὰ ἐξηκολούθει νὰ λέγῃ ἀκόμη, ἀλλ᾿ ἐβγῆκε ὁ παπὰς νὰ μᾶς θυμιάσῃ, εἰς τὸν Β´ Πολυέλεον, κ᾿ ἐπωφεληθεὶς ἐγὼ εἰσῆλθον εἰς τὸν ναόν.

Τὰ γλυκοχαράματα, ὅταν ἐμβήκαμεν εἰς τὴν λειτουργίαν, μαζὶ μὲ τὸ ρόδισμα τὸ γλυκὺ τῆς αὐγῆς, ἠρχίσαμεν ν᾿ ἀκούωμεν κανονιοβολισμοὺς ἀπὸ τὸ ἀνατολικὸν μέρος. Μοῖρα τοῦ Ἀγγλικοῦ στόλου, περιπλέουσα εἰς τὸ Αἰγαῖον, διήρχετο περὶ τὰ Ἐρημονήσια, κ᾿ ἐξετέλει χειρισμοὺς καὶ πυρὰ πρὸ τῆς ἀνατολῆς. Ἀφ᾿ ἑσπέρας εἴχομεν ἰδεῖ ἓν ἢ δύο θωρηκτά, πλέοντα μακρὰν πρὸς τὰ ἐκεῖ. Ἐξήλθομεν κ᾿ ἐκοιτάζομεν ἀπλήστως, πρὸς ἀνατολάς.

Μετ᾿ ὀλίγον ἔπαυσαν οἱ κανονιοβολισμοί. Εἰς τὴν ἀπόλυσιν τῆς λειτουργίας, ἐνῷ ὁ παπὰς ἐμοίραζε τὸ ἀντίδωρον, ὁ ἥλιος δὲν εἶχεν ἀνατείλει ἀκόμη.

Ἐκαθίσαμεν νὰ πίωμεν τὸν καφέν. Πλησίον μου ἦτο ὁ φίλος μου ὁ Κόκκινος.

― Τώρα λοιπόν, ὅλα μας καλά, ἤρχισε τρίτην ἔφοδον οὗτος, μονάχα πὼς δὲν ἐκαταλάβαμε τίποτε. Ἄνοιξε καὶ σὺ τὸ στόμα σου κ᾿ εἰπὲ δυὸ λόγια, νὰ μᾶς φωτίσῃς…

Αὐτὴν τὴν φορὰν δὲν ἐβάσταξα, καὶ ἠναγκάσθην ν᾿ ἀπαντήσω.

― Δὲν θέλετε νὰ φωτισθῆτε, καὶ γι᾿ αὐτὸ μένετε ἀφώτιστοι.

― Γιατί, πῶς; Δὲ σὲ καταλαβαίνω.

― Τὴν ἄκουσες πρωτύτερα, ἀποβραδύς, τὴν Ἀνάγνωση;

― Τὸ Συναξάρι;

― Ναί.

―Ὄχι, δὲν ἄκουσα· εἶχα κουβέντα ἐκεῖ.

― Νά, λοιπόν, ποὺ δὲν θέλεις νὰ φωτισθῇς· τὸ ἴδιο κ᾿ οἱ ἄλλοι. Ὅλα εἶν᾿ ἐξηγημένα· ὅλα τὰ ἔχει ἡ ἐκκλησία σὲ ἁπλῆ γλῶσσα. Ἀλλὰ δὲν θέλουμε νὰ τ᾿ ἀκοῦμε.

― Αὐτὸ εἶναι; Ἢ μήπως θέλει ὁ κόσμος, τί νὰ σοῦ πῶ, λόγο; Ἕνα πρᾶμα ποὺ νά ᾽ναι κάπως ζωντανό!

― Θέλει δυστυχῶς λόγο, καὶ πολλοὺς λόγους μάλιστα… Θέλει κάτι ὡσὰν θέαμα, καὶ τὰ θέλει ὅλα λογοκοπικὰ καὶ θεατρικά· καὶ δι᾿ αὐτὸ ὅσοι βγάζουν λόγους πεντάρικους ἢ δεκάρικους, εὐδοκιμοῦν εἰς τὸ πλῆθος· καὶ δι᾿ αὐτὸ… τὰ προκόψαμε.

Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης


 
Τα σχόλιά σας
Δίαβαζα κάτι που αναρωτιέται συχνά ο Δ. Αποστολάκης των Χαϊνηδων: " Πως γίνεται να εξηγηθεί λογικά,ο Ιησούς που είχε μόνο έναν χιτώνα και επιτέθηκε σφόδρα στην ιδιοκτησία και τον πλούτο να λατρεύται σαν Θεός απο τους Χριστιανούς,που υπερασπίζονται με λύσσα την περιουσία τους και με ακόμη μεγαλύτερη λύσσα την αύξηση της;"Πως γίνεται να μην μπορεί να ξεκολλήσει κανείς απο πάνω του σαν να είναι το πετσί του 5 ευρώ για τον διπλανό του ή έστω για τον ίδιο του τον ευατό,να αγαπάει αυτά τα χαρτάκια και να χαίρεται που τα βλέπει σαν να συναντάει αγαπημένο πρόσωπο; Σκέφτομαι πόσο δένομαι με τους ανθρώπους αλλά και με τα πράγματα μου.Τι σημασία έχει να μπορώ να να κάνω ελεημοσύνη,όταν δεν μπορώ να δανείσω εύκολα η και να χαρίσω το αγαπημένο μου βιβλίο;Όταν επιλέγω να πάρω την εφημερίδα με την ωραία ταινία αντι να δώσω αυτό το ποσό σε κάποιον που ζητάει βοήθεια διότι ενδέχεται να είναι πιο πονηρός απο εμένα,τι είναι τότε αυτό; Και θυμάμαι τον Κυρ-Αλέξανδρο που διαμαρτυρήθηκε και επέστρεψε ένα μέρος απο τον μισθό του γιατί του ήταν ,λέει, περιττό.Μα θα μπορούσε να κάνει ελεημοσύνη θα πουν πολλοί!Τρελός ήταν θα πουν άλλοι, ένας ιδιότροπος μεθύστακας μπορεί να πουν κάποιοι άλλοι.Τέλος πάντων ο καθένας μας κάτι θα έχει να πει...Εγώ θα πω ο κυρ-Αλέξανδρος φαίνεται πως αγάπησε τον Χριστό και την Εκκλησία Του,και αυτός ο φτωχός άνθρωπος άφησε σε μας που μιλούμε την Γλώσσα την Ελληνική μια μεγάλη περιουσία και ένα παράδειγμα.Ελπίζω και εγώ όταν πεθαίνω να μπορώ να ψάλλω τον Ύμνο που αγαπώ περισσότερο απ'όλους,όπως αυτός και μέχρι τότε όπως μας λέει ο Παναγιώτης να έχω επίγνωση της κατάστασης μου, να είμαι αληθινή,με όλα μου τα πάθη και τα ελαττώματα με όλα τα προτερήματα και τις κλίσεις μου, τουλάχιστον απλά αληθινή.Με λίγα ή με πολλά λόγια, κόπους,έξοδα,να μην είναι ο χρόνος που μου χαρίστηκε κρίμα.

ΠαναΓιώτα , 11 Ιανουαρίου 2013
Πηγάδι αστείρευτο ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης … Τι μπορεί να ‘’αντλήσει’’ κάποιος από αυτό το απόσπασμα «Κρῖμας τοὺς κόπους καὶ τὰ ἔξοδα!»; Σίγουρα είναι πολλά αυτά που θα μπορούσε κάποιος να πει… Προσωπικά, ο τίτλος και μόνο, έφερε σε εμένα κατευθείαν την αίσθηση του ελέγχου… Που πήγαν οι κόποι σου Παναγιώτη; Πόσο καλύτερος είσαι σήμερα από χθες , από πέρσι…; Μήπως η συνείδηση σου υπαγορεύει: «Κρῖμας τοὺς κόπους καὶ τὰ ἔξοδα!»; Διαβάζοντας παρακάτω αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι το εξής: « Ἕνα πρᾶμα ποὺ νά ᾽ναι κάπως ζωντανό!… Θέλει κάτι ὡσὰν θέαμα..» … …και με έκανε να σκεφτώ… : Αυτό που πάντα με κέρδιζε ήταν οι άνθρωποι που υποστήριζαν τους λόγους τους με το παράδειγμα τους: «Λόγος & θέαμα..» Έχω δρόμο πολύ ακόμα…. «πολλά καρβέλια να φάω», όπως λέει και κάποιος γνωστός μου, και ελπίζω σε μέρες με λιγότερο ‘’υποκριτικό’’ λόγο και περισσότερο ‘’αληθινό’’ έργο από μέρους μου. Ευκαιρία για δουλειά λοιπόν… Σε ευχαριστώ Κύριε Αλέξανδρε! Καλή χρονιά σε όλους !

Παναγιώτης Λίζος, 10 Ιανουαρίου 2013
Πόσο δίκιο έχει...σήμερα μας παρέχονται με τόση ευκολία όλα, ομιλίες, κείμενα, ερμηνείες αλλά μας λείπει η όρεξη και η θέληση για τα πνευματικά.

Γεωργία Σκ, 6 Ιανουαρίου 2013
"Να λοιπόν που δεν θέλεις να φωτιστείς. Όλα είναι εξηγημένα, όλα τα έχει η εκκλησία σε απλή γλώσσα. Αλλά δεν θέλουμε να τ'ακούμε." Η αμεσότητα και η διαχρονικότητα σε φράσεις όπως η παραπάνω, μου δημιουργούν πάντα μια αίσθηση οικειότητας όταν διαβάζω μια ιστορία του Α.Παπαδιαμάντη. Αιωνία του η μνήμη.

Άννα, 5 Ιανουαρίου 2013
Αιωνια σου μνήμη κυρ Αλέξανδρε... Σήμερα ούτε λόγια θέλουμε... Δεν θέλουμε πια ούτε στο κόπο της δικαιολογίας να μπούμε...

Κίτσου Όλγα, 4 Ιανουαρίου 2013
Εκπληκτικό! Πολύ αληθινό...τόσα λόγια πια!!!Λόγια...λόγια........................... "Θεωρεία επισκόπου και καρδία μυλωνά"... "Ο Μανώλης με τα λόγια χτίζει ανώγεια και κατώγεια".. Δύο παροιμίες που η γιαγιά μας μας έλεγε συχνά. Και είναι ακόμα χειρότερο οι μορφωμένοι να εμμένουν στα λόγια χωρίς έργα.Όπως και οι χριστιανοί .Αυτοί δεν έχουν καμία δικαιολογία.Γιατί ξέρουν να λένε πολλά και μεγάλα που όμως δεν κάνουν ποτέ πράξη.

ΠαναΓιώτα, 3 Ιανουαρίου 2013
Αξιζει να το Διαβασεις,και Γενικα να Μελετησει Καποιος Ολο, το Εργο του Αλεξανδρου Παπαδιαμαντη, Εχει Πολλα να Παρει και να Διδαχθει.Ευλογημενη η Νεα Χρονια με Υγεια και Ολα τα Καλα.

Βιολετα, 1 Ιανουαρίου 2013
Η Άποψή μας
 

Bookmark and Share
Δείτε προηγούμενες παρεμβάσεις
Ελάτε να συζητήσουμε
Ονοματεπώνυμο *

Email *

Το μήνυμά σας *

Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά

Πρὸς τὴ χήρα ποὺ θλίβεται καὶ ἀνησυχεῖ

Κουράγιο. Μὴν φοβᾶσαι. Πὲς στὸν ἑαυτό σου: «ὁ ἄνδρας μου ἀνῆκε πρῶτα στὸν Θεὸ καὶ ἔπειτα σ' ἐμένα καὶ τὰ παιδιά μου, πρῶτα εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ ἔπειτα δικός μου. Ἐὰν ὁ ἔμπειρος κηπουρὸς τραβήξει μία δέσμη ἀπὸ τὰ ἄνθη, νὰ ξέρεις, ὅτι χρειαζόταν νὰ πράξει ἔτσι. Ἐκεῖνος ξέρει τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους τὸ ἔκανε. Καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους εἶναι καὶ αὐτός: γιὰ νὰ ἐξελίσσονται τὰ γύρω ἄνθη. Κι ἐσὺ μὲ τὰ παιδιά σου ἀπὸ τώρα θὰ ἐξελίσσεσαι πνευματικὰ καλύτερα.