Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Ψηφοφορια 1
Ποιὰ βασική παρηγοριὰ νοιώθετε στὶς δυσκολίες σας
Τὰ μέχρι τώρα βιώματά σας καὶ ἡ ὅλη σχέση μὲ τὸν Κύριο
Ἡ ἀγάπη τοῦ Κυρίου ποὺ ἔχετε νοιώσει μέχρι τώρα
Ἡ δύναμη τοῦ Κυρίου σὲ συνδυασμό μὲ τὴν δική σας ἀθωότητα
Ἡ ταύτιση μὲ τὸν Κύριο στὴν ὑποδοχή τοῦ μίσους τοῦ κόσμου
Ἡ Ἀνάστασή Του ὡς βεβαιότητα συναντήσεως μαζί Του
Ψηφοφορια 2
Ποιὸ βίωμα εἶναι πιὸ οἰκεῖο γιὰ σᾶς;
Μετέχουμε σὲ ὅλη τὴ ζωὴ τοῦ Κυρίου μὲ τὴν τέλεση τῆς Θείας Εὐχαριστίας
Ἡ νηστεία βοηθᾶ νὰ ξεκολλήσει τὸ μυαλό μας ἀπὸ τὰ γήινα πράγματα
Στὸ μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως καθαρίζουμε τὴν ψυχή μας
Ὁ χριστιανὸς πρέπει νὰ γεμίσει τὸν χρόνο του μὲ προσευχὴ
Ἀρχοντιά καί ἀνασφάλεια, οἰκουμενικότητα καί ἐπαρχιωτισμός

Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου ἸεροθέουἘκεῖνο πού δημιουργεῖ τεράστιο προβληματισμό στίς ἡμέρες μας εἶναι ἡ πολιτιστική μας σύγχυση καί ἡ ἀπώλεια τῆς αὐτοσυνειδησίας μας. Τά ἰδεολογικά ρεύματα, τά ὁποῖα πέρασαν στήν πατρίδα μας, ἡ ἀπώλεια τῆς ἱστορικῆς μας μνήμης, ὁ μιμητισμός κ.τ.λ. συνετέλεσαν στό νά ἔχουμε σύγχυση σέ θέματα παραδόσεως καί ἱστορίας. Μεταξύ τῶν πολλῶν παραδειγμάτων θά ἤθελα νά ἀναφέρω δύο.

* * *

Πρίν μερικά χρόνια, μέ πρόταση τῆς “Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς” τῆς τότε ΕΟΚ, ἑτοιμάσθηκε ἡ “Ἱστορία τῆς Εὐρωπης”, πού γράφηκε ἀπό ὁμάδα ἱστορικῶν μέ ἐπικεφαλῆς τόν ἀκαδημαϊκό Ντυροζέλ, πού προοριζόταν γιά τούς μαθητὰς τῆς δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης. Τό βιβλίο αὐτό ἔκανε λόγο γιά τήν ἱστορία τῆς Εὐρώπης, ἀλλά ἀφιέρωνε πολύ λίγες σελίδες γιά τήν Ἀρχαία Ἑλλάδα καί τό Βυζάντιο. Τότε ξεσηκώθηκε θύελλα διαμαρτυριῶν ἀπό τούς Ἕλληνες, πού εἶδαν μία προσπάθεια πλαστογράφησης τῆς ἱστορίας, ἀφοῦ πίστευαν ὅτι ἡ κλασσική Ἑλλάδα καί τό Βυζάντιο συνετέλεσαν πολύ στήν πολιτιστική ἀναγέννηση τῆς Εὐρώπης καί δέν νοεῖται Εὐρώπη ἔξω ἀπό τήν ἑλληνική ἱστορία. Πολλοί τότε μιλοῦσαν γιά τό ὅτι ὁ Ντυροζέλ ἦταν ἀνιστόρητος ἤ ἤθελε νά βλάψη τόν ἑλληνισμό καί νά ἀποξενώση τήν Ἑλλάδα ἀπό τήν εὐρωπαϊκή οἰκογένεια.

Πρόσφατα διατυπώθηκε ἄλλη θεωρία ἀπό τόν Καθηγητή καί Διευθυντή τοῦ Ἰνστιτούτου Στρατηγικῶν Μελετῶν τοῦ Χάρβαντ Ἑβραῖο-ἀμερικανό Χάντινγκτον, σύμφωνα μέ τήν ὁποία ὁ δυτικός πολιτισμός εἶναι διαφορετικός ἀπό τόν ὀρθόδοξο πολιτισμό, γι’ αὐτό ἡ Δύση πρέπει νά προωθήση τήν συνοχή της, πράγμα τό ὁποῖο σημαίνει “τόσο τήν διάσωση τῆς δυτικῆς κουλτούρας ἐντός τῆς Δύσης, ὅσο καί τόν προσδιορισμό τῶν ὁρίων της”. Μέσα στά πλαίσια αὐτά προτείνει νά ἐκδιωχθοῦν ἀπό τό ΝΑΤΟ ἡ Ἑλλάδα καί ἡ Τουρκία καί νά ἐνταχθοῦν ὅλα τά Καθολικά καί Προτεσταντικά Κράτη τῆς Εὐρώπης, μαζί μέ τίς χῶρες τόσο τῆς Βαλτικῆς, πού προῆλθαν ἀπό τήν διάλυση τῆς ΕΣΣΔ, ὅσο καί τῆς Σλοβενίας καί Κροατίας. Πάλι ξεσηκώνονται οἱ ἐπιστήμονες καί οἱ πολιτικοί τῆς χώρας μας καί διαμαρτύρονται γι’ αὐτές τίς “ἀνιστόρητες” καί ἐπικίνδυνες θεωρίες πού ἀποβλέπουν στήν ἀποξένωσή μας ἀπό τόν δυτικό πολιτισμό, ἀφοῦ τόν θεωροῦν ἑλληνικό πολιτισμό.

* * *

Τά δύο αὐτά παραδείγματα δείχνουν καθαρά ποιά εἶναι ἡ γνώμη τῶν δυτικῶν γιά τήν Ὀρθοδοξία καί τήν Ἑλλάδα, γι’ αὐτό πού ὀνομάζουμε Ἑλληνορθόδοξη Παράδοση. Οἱ δυτικοί βλέπουν τήν Ἑλλάδα διαφορετικά ἀπό ὅ,τι τήν βλέπουμε ἐμεῖς. Ἐκφράζουν αὐτό πού πιστεύουν καί αὐτό πού εἶναι οἱ ἴδιοι στήν πραγματικότητα. Μπορεῖ νά θαυμάζουν μία πτυχή τῆς ἱστορίας μας, ἀλλά ἔχουν πολύ διαφορετική ἰδέα γιά τήν σύγχρονη Ἑλλάδα. Τελικά, δέν πρέπει νά ἐνθουσιαζόμαστε ἀπό μερικά κολακευτικά λόγια, λόγια φιλοξενούμενου, τά ὁποία ἐντάσσονται μέσα στά πλαίσια τῆς εὐγενείας, οὔτε νά ἐνθουσιαζόμαστε ἀπό μερικές καλές κουβέντες ἁπλῶν ἀνθρώπων τῆς Δύσεως καί νά ἀγνοοῦμε τήν “στρατηγική” ὅσων διευθύνουν τά πράγματα στήν Δύση.

Ἐπίσης, τά παραδείγματα αὐτά δείχνουν καί τήν δική μας ἐπιπολαιότητα, ἀφοῦ πιστεύουμε ὅτι ὁ δυτικός πολιτισμός εἶναι στήν βάση του ἑλληνικός πολιτισμός, ἐπειδή ἐπηρεάστηκε τάχα ἀπό τούς ἀρχαίους φιλοσόφους καί ἀπό τούς Βυζαντινούς, οἱ ὁποῖοι πρό καί μετά τήν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως κατέφυγαν στήν Δύση καί συνετέλεσαν στήν ἀναγέννησή της.

Ἡ ἀλήθεια, ὅμως, εἶναι κάπως διαφορετική. Μερικά σημεῖα θά ἤθελα νά ὑπογραμμίσω.

Πρῶτον. Πατέρας τῆς σύγχρονης Εὐρώπης εἶναι ὁ Φράγκος Καρλομάγνος, πού ἔζησε τέλος τοῦ ὀγδόου, ἀρχές τοῦ ἐνάτου αἰῶνος, ὁ ὁποῖος κατέλαβε τό δυτικό τμῆμα τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας καί ὑποδούλωσε τήν Εὐρώπη, πολιτικά, θρησκευτικά καί πολιτιστικά καί εἶναι ἐχθρός καί πολέμιος τῆς Ρωμηοσύνης. Τό ὅτι αὐτόν θεωροῦν οἱ Δυτικοί ὡς Πατέρα τῆς σύγχρονης Εὐρώπης φαίνεται ἀπό τό ὅτι τό κτίριο τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης στίς Βρυξέλλες φέρει τό ὄνομά του. Ἐπίσης, ὅσοι συντελοῦν στήν ἐνοποίηση τῆς Εὐρώπης λαμβάνουν τό βραβεῖο τοῦ Καρλομάγνου, ὅπως ἔγινε μέ δικό μας ἐξέχοντα πολιτικό, καί ἀκόμη φημολογεῖται ὅτι τό μελλοντικό κοινό εὐρωπαϊκό νόμισμα θά ἔχη ἐπάνω τήν μορφή τοῦ Καρλομάγνου (Α. Φιλιππίδης).

Δεύτερον. Ὁ Εὐρωπαϊκός πολιτισμός μπορεῖ νά πῆρε μερικά στοιχεῖα ἀπό τήν ἀρχαία ἑλληνική φιλοσοφία, ἀλλά στήν πραγματικότητα εἶναι καρπός τῆς συγκρούσεως μεταξύ τῶν Φράγκων κατακτητῶν τῆς Εὐρώπης καί τῶν ὑποδούλων Ρωμαίων. Οἱ συνεχεῖς ἐπαναστάσεις τῶν ὑποδουλωθέντων Ρωμαίων ἐναντίον τῶν κατακτητῶν τους, πού εἶχαν μία ἰδιαίτερη θεολογία καί παράδοση, συνετέλεσαν στήν διαμόρφωση ὅλου αὐτοῦ του σημερινοῦ κλίματος στήν Εὐρώπη. Δέν ἔχουμε ἐδῶ τόν χῶρο νά τό ἑρμηνεύσουμε αὐτό. Ἁπλῶς θά ἦταν καλό νά δοῦμε τήν ἄποψη τοῦ π. Ἰωάννου Ρωμανίδη, ὁ ὁποῖος μελέτησε τήν ἱστορία ἀπό ἀρχειακές πηγές, σύμφωνα μέ τήν ὁποία κατά τήν ἐποχή τῆς Γαλλικῆς Ἐπαναστάσεως, ὁ πληθυσμός τῆς Φρανσίας ἦταν περίπου 25 ἤ 26 ἑκατομμύρια καί διαιρεῖτο ὡς ἑξῆς: Τό 2% ἀποτελεῖτο ἀπό τούς Φράγκους εὐγενεῖς, πού ἦταν ἀπόγονοι τῶν κατακτητῶν καί ἀπό τούς Φράγκους εὐγενεῖς πού ἦταν ἀπόγονοι τῶν δουλοπαροίκων Ρωμαίων, οἱ ὁποῖοι ὅμως φράγκευσαν. Τό 13% ἀποτελεῖτο ἀπό τούς Ρωμαίους τῆς ἀστικῆς τάξης πού ἐφράγκευσαν χωρίς ὅμως νά ἔχουν τίτλους εὐγενείας. Τό 85% τοῦ πληθυσμοῦ ἀποτελοῦσαν οἱ δουλοπάροικοι Γάλλο - Βρετόνοι καί Ρωμαῖοι. Γι’ αὐτό καί ἡ γαλλική ἐπανάσταση ἦταν ἐπανάσταση τῶν δουλοπαροίκων Ρωμαίων ἐναντίον τῶν Φράγκων κατακτητῶν.

Τρίτον. Ὁ λεγόμενος εὐρωπαϊκός πολιτισμός βρίσκεται στόν ἀντίποδα τῆς ἑλληνορθόδοξης παράδοσης καί αὐτό τό ἀντιλαμβάνονται καλά οἱ Εὐρωπαῖοι ἱστορικοί, ὄχι ὅμως οἱ δικοί μας πού πιπιλίζουν συνεχῶς τήν καραμέλλα τῆς λεγομένης “ἀρχῆς τῆς μετακένωσης”, ὅτι δηλαδή ἐμεῖς δώσαμε τά φῶτα στήν Εὐρώπη καί τώρα λαμβάνουμε ἀπό αὐτήν τόν πολιτισμό, πού ἦταν δικός μας.

Τέταρτον. Οἱ δυτικοί, οἱ ὁποῖοι προσπαθοῦν νά ὁριοθετήσουν τόν πολιτισμό τους καί νά ἐκδιώξουν τήν Ὀρθοδοξία, διακατέχονται ἀπό ἀνασφάλεια, γιατί βλέπουν τήν δική τους ἀνεπάρκεια, ἀλλά συγχρόνως καί τήν δυναμικότητα τῆς ἑλληνορθοδόξου Παραδόσεως. Αἰσθάνονται τήν ἀμηχανία τοῦ δυτικοῦ κόσμου, πού δέν ἀναπαύεται στόν λεγόμενο εὐρωπαϊκό καί δυτικό πολιτισμό.

Πέμπτον. Ἐμεῖς ὡς Ὀρθόδοξοι δέν πρέπει νά πέσουμε στήν παγίδα τοῦ Χάντιγκτον καί ὅποιου ἄλλου ἱστορικοῦ καί νά ἀρχίζουμε νά παίζουμε τό δικό τους παιχνίδι. Πρέπει νά καταλάβουμε καλά ὅτι ἡ παράδοσή μας, πού δημιούργησε λαμπρό πολιτισμό, βρίσκεται μέν στόν ἀντίποδα τοῦ ὀρθολογιστικοῦ καί μηχανοκρατούμενου δυτικοῦ πολιτισμοῦ, ἀλλά ἀναφέρεται στήν ἀγωνία τῶν δυτικῶν ἀνθρώπων καί στίς παλαιές παραδόσεις τῆς Εὐρώπης. Αὐτό σημαίνει ὅτι δέν πρέπει νά ἀπομονωθοῦμε ὡς ἐπαρχιῶτες, ἀλλά νά διεκδικήσουμε τήν Εὐρώπη, μέ ἄλλη βέβαια προοπτική, ἀπό τήν ἄποψη ὅτι ἡ Εὐρώπη πρό τοῦ Καρλομάγνου ἦταν δική μας. Ἡ σημερινή Εὐρώπη εἶναι κατακτημένη ἀπό τούς Φράγκους. Ἐμεῖς εἴμαστε Εὐρωπαῖοι πρίν τήν εἴσοδο τῆς Εὐρώπης στόν μεσαίωνα καί βαρβαρισμό, ἀπό τόν 6ο αἰώνα καί μετά. Τελικά, πρέπει νά βροῦμε τόν τρόπο νά συμμαχήσουμε μέ τό ὑπόβαθρο τῆς Εὐρώπης, μέ ἐκείνους τούς Εὐρωπαίους πού ἀναζητοῦν τήν παράδοση, τίς ρίζες τους, τούς προγόνους τους.

Ἕκτον. Πρέπει νά γίνη ἀντιληπτό ὅτι δέν εἶναι ὀρθό στήν θεωρία περί πολιτισμῶν νά ἀντιπαραβάλλουμε τήν ἄποψη ὅτι καί ἐμεῖς ἔχουμε ἕναν Ὀρθόδοξο πολιτισμό. Πρόκειται, πιστεύω, γιά ἀλλοίωση τῆς παραδόσεώς μας. Ἡ Ὀρθοδοξία δέν εἶναι πολιτισμός, ἀλλά Ἐκκλησία, μία ὁρισμένη Κοινότητα, τό Θεανθρώπινο Σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Μέσα στήν Ἐκκλησία, βέβαια, ἀναπτύσσεται καί ἕνας ἰδιαίτερος πολιτισμός (ἁγιογραφία, ἀρχιτεκτονική, μουσική, παραδόσεις, τρόπος ζωῆς κ.λ.π.), ἀλλά δέν εἶναι ἀποκλειστικά καί μόνο πολιτισμός, ἔστω καί ὁ καλύτερος καί τελειότερος. Εἶναι κάτι ἄλλο βαθύτερο• ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπο στήν θέωση.

* * *

Χρωστᾶμε εὐγνωμοσύνη στόν Καθηγητή π. Ἰωάννη Ρωμανίδη πού ὑπῆρξε πρωτοπόρος στήν προσπάθεια τῆς ἀφυπνήσεώς μας αὐτῆς, καθώς ἐπίσης καί ὅσους τόν ἀκολούθησαν, ὅπως τόν π. Γεώργιο τόν Μεταλληνό κ.α., οἱ ὁποῖοι “μᾶς ἄνοιξαν τά μάτια” καί ἀποκτήσαμε γνώση τῆς αὐτοσυνειδησίας μας.

Πρέπει κάποτε νά σταματήσουμε νά καλλιεργοῦμε τήν νοοτροπία τοῦ “κακομοίρη”, ἐπειδή οἱ ἄλλοι συνεχῶς μᾶς καταδιώκουν, καί τά ξένα κέντρα θέλουν νά μᾶς ἀφανίσουν, καί νά νοιώσουμε τήν ἀρχοντιά καί τήν μεγάλη καί βαθειά κληρονομιά μας. Ἀνήκουμε στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί εἴμαστε ἐκφραστές μιᾶς οἰκουμενικῆς κληρονομιᾶς καί Παράδοσης, καί δέν πρέπει νά προβαίνουμε σέ μικρές ἁψιμαχίες, πού φανερώνουν τήν ἀνασφάλεια τῶν μικρῶν λαῶν. 
Τα σχόλιά σας
Αισθάνονται τόσο βέβαιοι οι ισχυροί του κόσμου τούτου για την επιτυχή έκβασι του παμπάλαιου σχεδίου τους για την παγκόσμια μισάνθρωπη επικυριαρχία τους που δια των εγκάθετων διανοουμένων τους μιλούν απροκάλυπτα πιά και ομολογούν αλήθειες μέσα στη μέθη της αλαζονείας τους. Βεβαίως και ο Δυτικός πολιτισμός είναι διαφορετικός από τον Ορθόδοξο και είναι τιμή μας να μη χωράμε στους συνασπισμούς των Δυτικών. "Μακάριος ανήρ ως ουκ επορεύθη εν βουλή ασεβών και εν οδώ αμαρτωλών ουκ έστη και επί καθέδρα λοιμών ουκ εκάθισεν ". Οι Ρωμηοί πατεράδες μας ήξεραν πολύ καλά τι θα πεί Φράγκος. Τό΄μαθαν στις Σταυροφορίες. Το αίμα έφτασε μέχρι το γόνατο στη Μέση Ανατολή. Και οι πληθυσμοί των Αράβων δεν έχουν ξεχάσει, γιατί οι πληγές τους δεν έχουν κλείσει ακόμα. Διέπραξαν απίστευτες θηριωδίες οι σημερινοί πολιτισμένοι Ευρωπαίοι τότε, όχι μόνο κατά των μουσουλμάνων αλλά και κατά των ομοπίστων τους Χριστιανών. Εμείς δεν γνωρίζουμε δυστυχώς ακόμα ότι οι κατακτητές Φράγκοί δεν είναι παρά προβατόσχημοι λύκοι. Ένας τεράστιος μηχανισμός διαστρέβλωσης και παραποίησης της ιστορικής αλήθειας έχει ακαταπόνητα εργαστεί για να παραμένουμε σε καταστολή. Κολακευτήκαμε επιπρόσθετα από τις θωπείες τους και παραδοθήκαμε προς κατανάλωσι και βορά. Δεν μας χρειάζονται πλέον και το λένε ωμά. Ήμαστε για πέταμα.Σκουπίδια άχρηστα και τόπος αποριμμάτων. Είναι επιβεβλημένο να διαφοροποιηθούμε σε συνειδησιακό κατ'αρχήν επίπεδο, ώστε να επανασυνδεθούμε με τις ρίζες μας και να σπάσουν οι πλάκες πού έχουν πλακώσει τις ψυχές μας... " Πασχίζουν να ξεκάνουν τις ψυχές. Αν ξεγίνουνται οι ψυχές... Δε θα μπορέσουν. " Γ.Σεφέρης

Υδραίου Μαρία, 9 Ιουνίου 2016
Η Άποψή μας
 

Bookmark and Share
Δείτε προηγούμενες παρεμβάσεις
Ελάτε να συζητήσουμε
Ονοματεπώνυμο *

Email *

Το μήνυμά σας *

Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά

Πρὸς τὴ χήρα ποὺ θλίβεται καὶ ἀνησυχεῖ

Κουράγιο. Μὴν φοβᾶσαι. Πὲς στὸν ἑαυτό σου: «ὁ ἄνδρας μου ἀνῆκε πρῶτα στὸν Θεὸ καὶ ἔπειτα σ' ἐμένα καὶ τὰ παιδιά μου, πρῶτα εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ ἔπειτα δικός μου. Ἐὰν ὁ ἔμπειρος κηπουρὸς τραβήξει μία δέσμη ἀπὸ τὰ ἄνθη, νὰ ξέρεις, ὅτι χρειαζόταν νὰ πράξει ἔτσι. Ἐκεῖνος ξέρει τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους τὸ ἔκανε. Καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους εἶναι καὶ αὐτός: γιὰ νὰ ἐξελίσσονται τὰ γύρω ἄνθη. Κι ἐσὺ μὲ τὰ παιδιά σου ἀπὸ τώρα θὰ ἐξελίσσεσαι πνευματικὰ καλύτερα.