Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Ὁ αἰώνιος ὕμνος τῆς ἀγάπης
Ὁ αἰώνιος ὕμνος τῆς ἀγάπης
Μεταβυζαντινὰ μελίσματα καὶ λυρίσματα βιβλικοῦ λόγου

Μουσική: π. Χρῖστος Δ. Κυριακόπουλος
Κείμενα: Ἠλίας Β. Οἰκονόμου

Ἀθῆναι 2006

Περιεχόμενα
Μουσικολογικὴ Εἰσαγωγή
ΜΕΛΙΣΜΑΤΑ
0. ΤΩΝ 9 ΚΑΡΠΩΝ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
1. ΤΟΥ ΑΣΥΓΚΡΙΤΟΥ ΘΕΟΥ
2. ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΜΟΥ
3. ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΟΥ
4. ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΑ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
5. ΤΗΣ ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΑΓΑΠΗΣ

Πηγὲς ἐμπνεύσεως

Μουσικολογικὴ Εἰσαγωγή
Τὸ ἔργο ποὺ περιλαμβάνεται σ᾿ αὐτὸ τὸ μικρὸ βιβλίο, εἶναι ἕνα καθαρῶς βυζαντινὸ μουσικὸ ἔργο, τὸ ὁποῖο προορίζεται νὰ ἐκτελεῖται ἀπὸ βυζαντινὴ χορωδία καὶ ὀρχήστρα παραδοσιακῶν ὀργάνων κατὰ τὴ διάρκεια διαφόρων ἐκδηλώσεων. Εἶναι δὲ πάντοτε ἐπίκαιρο ἀφοῦ τὸ θέμα του εἶναι ἡ αἰώνια ἀγάπη. Τὸ ὅλο περιεχόμενό του ἔχει θρησκευτικὸ χρῶμα. Δὲν εἶναι ὅμως κάτι ἀνάλογο μὲ τὰ δυτικὰ ὀρατόρια, ἀφοῦ ἐκεῖνα εἶναι ἐναρμονισμένα στὴν εὐρωπαϊκὴ μουσικὴ καὶ μάλιστα μὲ πολυφωνικὴ ἐκτέλεση, ἡ ὁποία στὴ καθ᾿ ἡμᾶς Ἀνατολὴ εἶναι παντελῶς ἄγνωστη. Αὐτὸ μαρτυροῦν οἱ πολυπληθεῖς μαρτυρίες καὶ μελέτες ἀλλὰ καὶ ἡ φωνητική, ζωντανή, παράδοση ὅτι ἡ βυζαντινὴ μουσικὴ εἶναι μονόφωνη καὶ δὲν ἐναρμονίζεται.

Βεβαίως τὸ θέμα τοῦ ἔργου ἔχει περιεχόμενο θρησκευτικὸ ὅπως καὶ τῶν δυτικῶν ὀρατορίων καὶ δὲν προορίζεται γιὰ λειτουργικὴ χρήση. Ἡ διαφορὰ εἶναι στὸ μουσικὸ μέρος. Γι᾿ αὐτὸ προτιμήσαμε ἀντὶ τοῦ ξενικοῦ ὅρου ὀρατόριο, τόν δόκιμο ὅρο «βυζαντινὰ μελίσματα» γιὰ να δηλώσουμε ὅτι πρόκειται γιὰ ἕνα ἔργο μὲ θρησκευτικὸ μὲν περιεχόμενο καὶ ἐπίκαιρα μηνύματα, ἀλλὰ βασισμένο στὴν ἐθνική μας μουσικὴ παράδοση, ποὺ εἶναι ἕνας σπουδαῖος καὶ ἀνεκτίμητος θησαυρὸς τοῦ Ἔθνους μας, ὁ ὁποῖος πηγάζει ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα, ὅπως ἔχουν ἀποδείξει οἱ ἔρευνες καὶ οἱ μελέτες πολλών ἐπιστημόνων καὶ μουσικολόγων.

Γι᾿ αὐτὸ μὲ σεβασμὸ πρὸς τὴν βυζαντινὴ μουσικὴ παράδοση τονίσαμε καὶ ἐπενδύσαμε μὲ βυζαντινὴ μουσικὴ τὰ κείμενα τοῦ ἀγαπητοῦ μας καὶ σεβαστοῦ μας ἀκαδημαϊκοῦ διδασκάλου κ. Ἠλία Οἰκονόμου, εὐχαριστώντας τον καὶ ἀπὸ τὴ θέση αὐτὴ γιὰ τὴν ἐμπιστοσύνη καὶ τὴν τιμὴ ποὺ μᾶς ἔκανε, μὲ τὸ νὰ ἀναθέσει στὴν ταπεινότητά μου τὴ μελοποίηση τοῦ πονήματός του.

Ὅλες οἱ μελωδικὲς γραμμὲς ποὺ ὑπάρχουν ἐδῶ προέρχονται μέσα ἀπὸ τόν πλούσιο μουσικὸ θησαυρὸ τῆς Ἐθνικῆς μας μουσικῆς, καταλλήλως προσαρμοσμένες καὶ μὲ αὐστηρὴ ἐπιλογὴ τοῦ ἤχου – τρόπου – γιὰ νὰ ἀποδοθεῖ καλλίτερα ἡ ἔννοια καὶ τὸ βαθύτερο μήνυμα τοῦ ποιητικοῦ λόγου. Εἶναι γνωστὸ ἐξ ἄλλου ὅτι ἡ βυζαντινὴ μουσικὴ ὑπηρετεῖ καὶ διακονεῖ τόν λόγον, γιὰ νὰ δημιουργηθεῖ τὸ κατάλληλο ἀκουστικὸ κλῖμα καὶ τὰ κατάλληλα ψυχικὰ συναισθήματα στοὺς ἀκροατές.

Τὸ ἔργο ἐπιγράφεται «Ὅ αἰώνιος ὕμνος». Δὲν πρόκειται ὅμως γιὰ ὕμνο ἢ κάποιο τροπάριο ποὺ ψάλλεται στοὺς ναούς, ἀλλὰ γιὰ μια ποιητικὴ καὶ μουσικὴ σύνθεση μέσα στὴν ὁποία ἐξυμνεῖται ἡ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ: ἡ ἀγάπη καὶ μάλιστα σὲ ὅλες τὶς μορφές της. Λεπτομέρειες γιὰ τὰ κείμενα καὶ τὸ περιεχόμενο τοῦ ἔργου μᾶς παρέχει ὁ ἴδιος ὁ δημιουργός, ὁ καθηγητὴς Οἰκονόμου στόν πρόλογό του.

Εἶναι αὐτονόητο ὅτι τὸ ὅλο ἔργο προορίζεται ὄχι γιὰ λειτουργικὴ χρήση ἀλλὰ γιὰ τόν ἔξω τῆς ἐκκλησίας χῶρο, γι᾿ αὐτὸ συνοδεύεται καὶ ἀπὸ ὄργανα, παραδοσιακὰ καὶ μάλιστα ἀπὸ ἐκεῖνα ποῦ ἀποδίδουν μὲ πιστότητα καὶ ἀκρίβεια τὰ μουσικὰ διαστήματα καὶ τὶς λεπτομέρειες τῶν ἤχων τής βυζαντινῆς μουσικῆς, ἡ ὁποία στηρίζεται σὲ μουσικὲς κλίμακες μὲ ποικιλία μουσικῶν διαστημάτων, ἐξ αἰτίας τῆς θέσεως τῶν ἡμιτονίων ἐπὶ τούτων ἢ τῶν μικροτέρων μουσικῶν διαστημάτων τῶν ἡμιτονίων. Ὡς ἐκ τούτου οἱ μουσικὲς κλίμακες διαφέρουν ἀπὸ τὶς κλίμακες τοῦ μουσικοῦ εὐρωπαϊκοῦ συστήματος καὶ δὲν ἀποδίδονται μὲ ἀκρίβεια ἀπ᾿ ὅλα τὰ ὄργανα.

Ὅπως θὰ παρατηρήσει ὁ εἰδικὸς μελετητὴς τοῦ ἔργου οἱ ἐν λόγῳ μουσικὲς μελωδίες καὶ κλίμακες διαρθρώνονται στοὺς ὀκτὼ ἤχους τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς, ποὺ εἶναι: ὁ πρῶτος, ὁ δεύτερος, ὁ τρίτος, ὁ τέταρτος, ποὺ λέγονται καὶ κύριοι ἤχοι, καὶ οἱ πλάγιοι τούτων ἤτοι, πλάγιος τοῦ α´, πλάγιος τοῦ β´, βαρὺς καὶ πλάγιος τοῦ δ´. Ἑπομένως παρελαύνει ἐδῶ ὅλη ἡ βυζαντινὴ ὀκταηχία μὲ μελωδίες γνωστὲς ἀπὸ τοὺς βυζαντινοὺς ὕμνους τῆς ἐκκλησίας μας.

... (ὑπὸ συμπλήρωση)...

π. Χρῖστος Κυριακόπουλος

ΤΟ ΜΕΛΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΝΝΕΑ ΚΑΡΠΩΝ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Κράκτης (κοφτά καἰ ἐξαγγελτικά)
Ἄνθρωπε, πολίτη τοῦ κόσμου, τοῦ τραγικοῦ αἰῶνα καὶ μοιχοῦ πολιτισμοῦ, ἄκουσε!
«Ἀπὸ τὴν ὕλη δὲν παράγονται κίνητρα ψυχῆς καὶ οὔτε ἀνάπαυση πνεύματος. Τροφὴ μόνο καὶ εἴδη ἀναλώσιμα, ἐνδύματα, μηχανἐς, ὅπλα καὶ ἐργαλεῖα, ὄργανα τῆς ψυχοφθόρου καί ἀνοικτίρμονας καθημερινότητας.»

Χορός (ἐπαναλαμβάνει)
«τροφή, μόνο καὶ εἴδη ἀναλώσιμα, σπίτια, ἐνδύματα, ἔπιπλα, μηχανές, ἐργαλεῖα, ὅπλα καὶ ὄργανα μιᾶς ἀνοικτίρμονας καθημερινότητας ψυχοφθόρου».

Κράκτης(κοφτὰ καὶ ἐξαγγελτικά)
«Μεγάλοι καὶ μικροί, διάσημοι καὶ ἄσημοι, πλούσιοι καὶ πτωχοί, ἀκοῦστε τί λέει ὁ ἀπόστολος ὅλων τῶν Ἐθνῶν γιὰ τοὺς ἐννέα καρποὺς τοῦ πνεύματος, μὲ κορυφαία (ἢ πρώτη) τὴν ἀγάπη.

Χορός (μὲ θαυμασμό)
«Ἐννέα καρποὺς τοῦ πνεύματος μὲ κορυφαία τὴν ἀγάπη!».

(σύντομη μουσική παρεμβολή, διάψαλμα)

Κράκτης (κοφτὰ καὶ ἐξαγγελτικά)
«Ναί, τὴν Ἀγάπη!»

Χορός (ἐπαναλαμβάνει μὲ ἔμφαση)
«Ἀγάπη! Δηλαδὴ νὰ ἀγαπᾶμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλο;».

Κράκτης (κοφτά καὶ ἐξαγγελτικά)
«Χαρά!»

Χορός
«Χαρά! Δηλαδὴ νἀ χαιρόμαστε παντοτινά καὶ νὰ εὐχαριστοῦμε γιὰ τὸ κάθε τι;»

Κράκτης (κοφτά καὶ ἐξαγγελτικά)
«εἰρήνη!»

Χορός
«Εἰρήνη! Νὰ ἔχουμε εἰρήνη μεταξύ μας.»

Κράκτης (κοφτά καὶ ἐξαγγελτικά)
«Μακροθυμία!»

Χορός
«Μακροθυμία! Δηλαδὴ ἀνεκτικότητα, ἀνεξικακία καὶ ἐπιείκεια».

Κράκτης (κοφτά καὶ ἐξαγγελτικά)
«Χρηστότητα!»

Χορός
«Χρηστότητα! Δηλαδὴ τιμιότητα καί καλὴ διάθεση.»

Κράκτης (κοφτά καὶ ἐξαγγελτικά)
«Ἀγαθοσύνη!»

Χορός
«Ἀγαθοσύνη! Δηλαδὴ σύνεση, καλοψυχία.»

Κράκτης (κοφτά καὶ ἐξαγγελτικά)
«Πίστη!»

Χορός
«Πίστη! Δηλαδὴ βέβαιη πεποίθηση καὶ ἐμπιστοσύνη».

Κράκτης (κοφτὰ καὶ ἐξαγγελτικά)
«Πραότητα!»

Χορός
«Πραότητα! Δηλαδὴ ἤπιοι, ἤρεμοι, μὲ εὐγενεια λόγων καὶ τρόπων.»

Κράκτης (κοφτά καἰ ἐξαγγελτικά)
«Ἐγκράτεια!»

Χορός
«Ἐγκράτεια! Δηλαδὴ μὲ αὐτοσυγκράτηση καὶ αὐτοκυριαρχία. Κύριοι καὶ αὐτοκράτορες τῶν ἐπιθυμιῶν μας.»

Κράκτης (ἀποκαλυπτικά)
«Γιὰ τοὺς καρποὺς τοῦ πνεύματος δὲν ὑπάρχει νόμος ἀπαγορευτικὸς στὴ γῆ, ἀλλὰ ἀπέραντη ἐλευθερία καὶ οὐράνια ἡδονή.»

Χορός (ἐπαναλαμβάνει θριαμβευτικά τὴν τελευταία φράση)
«... ἀπέραντη ἐλευθερία καὶ οὐράνια ἡδονή!»

ΤΟ ΜΕΛΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΣΥΓΚΡΙΤΟΥ ΘΕΟΥ
Κορυφαῖος (ἀπὸ ψηλὸ βῆμα, ἄμβωνα)
Ποιὸς κράτησε στὴν χοῦφτα του ὅλου τοῦ κόσμου τὰ νερά;

Χορός (εἰσερχόμενος ψάλλει ἀργά)
Κανείς! Κανείς! Ποτέ!

Κορυφαῖος
Ποιὸς μέτρησε τῶν οὐρανῶν τὴν ἔκταση μὲ τὴν παλάμη του;

Χορός
Κανείς! Κανείς! Ποτέ!

Κορυφαῖος
Ποιὸς ἔπιασε στὰ τρία δάχτυλά του ὅλης τῆς γῆς τὸν κουρνιαχτό;

Χορός
Κανείς! Κανείς! Ποτέ!

Κορυφαῖος
Ποιὸς ζύγισε σὲ ζυγαριὰ τοὺς λόφους καὶ τὰ βουνὰ τῆς γῆς;

Χορός
Κανείς! Κανείς! Ποτέ!

Κορυφαῖος
Ποιὸς ὤρισε τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καὶ πότε;

Χορός
Κανείς! Κανείς! Ποτέ!

Κορυφαῖος
Ποιὸς Τοὔδωσε γνώσεις καὶ συμβουλές;

Χορός
Κανείς! Κανείς! Ποτέ!

Κορυφαῖος
Ποιὸς Τὸν δίδαξε δικαιοσύνη καὶ σύνεση;

Χορός
Κανείς! Κανείς! Ποτέ!

Κορυφαῖος (ἀργά, συμπερασματικά)
Ὅλοι οἱ λαοὶ τῆς γῆς σὰν τὴν τελευταία σταγόνα, ποὺ στάζει ἀπ᾿ τὸ κανάτι τοῦ κρασιοῦ, ἢ σὰν τὸ μόριο τῆς σκόνης, ποὺ δὲν ζυγίζεται.

Χορός
Ὅλοι οἱ λαοὶ τῆς γῆς τίποτε μπροστά Του!

(παιάνισμα ἐγχόρδων)

ΤΟ ΜΕΛΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΜΟΥ
Κορυφαῖος
«Ἐσὺ ἔφτιαξες ὅλη τὴν ὕπαρξή μου. Μὲ ὕφανες μέσ᾿ στὴν κοιλιὰ τῆς μάνας μου».

Χορός
«Σ᾿ εὐχαριστῶ, ποὺ μ᾿ ἔκανες πλάσμα Σου τόσο ζηλευτό!».

Κορυφαῖος
«Μὲ εἶδες τελειωμένο κιόλας, ὅταν ἤμουνα μᾶζα ἀσχημάτιστη ἀκόμα».

Χορός
«Σ᾿ εὐχαριστῶ, ποὺ μ᾿ ἔκανες πλάσμα Σου τόσο ζηλευτό!».

Κορυφαῖος
«Τὸ σῶμα μου δὲ Σοῦ ἦταν ἀθέατο, ὅταν σχηματιζόμουνα κρυφὰ κι᾿ ἀναπτυσσόμουνα στῆς γῆς μάννας μου τὴ μήτρα».

Χορός
«Σ᾿ εὐχαριστῶ, ποὺ μ᾿ ἔκανες πλάσμα Σου τόσο ζηλευτό!».

Κορυφαῖος
«Καὶ στὸ βιβλίο Σου ὅλες γραμμένες οἱ μέρες μου, ποὺ πρόβλεψες γιὰ μένα, ἀκόμα πρὶν ὑπάρξουν».

Χορός
«Σ᾿ εὐχαριστῶ, ποὺ μ᾿ ἔκανες πλάσμα Σου τόσο ζηλευτό!».

Κορυφαῖος
«Θεέ μου, πολύτιμες γιὰ μένα οἱ ἄπειρες προθέσεις Σου».

Χορός
«Σ᾿ εὐχαριστῶ, ποὺ μ᾿ ἔκανες πλάσμα Σου τόσο ζηλευτό!».

Κορυφαῖος
«Ἂν τὶς μετροῦσα, ἀπὸ τὴν ἄμμο τῆς θαλάσσης θἆταν περισσότερες».

Χορός
«Ὅλα ὅσα ἔκαμες εἶναι κόσμημα, κι᾿ αὐτὸ καλὰ τὸ ξέρει ἡ ὕπαρξή μου».

Κορυφαῖος καὶ χορός
«Σ᾿ εὐχαριστῶ, ποὺ μ᾿ ἔκανες πλάσμα Σου τόσο ζηλευτό!».

ΤΟ ΜΕΛΙΣΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΟΥ
Κορυφαῖος (γοργά)
Μὲ διερεύνησες καλὰ καὶ μὲ γνωρίζεις, Κύριε!

Χορός (ἀργά)
Καὶ ξέρεις ποτὲ εἶμαι καθιστὸς καὶ πότε ὄρθιος στέκω. Ἀπὸ μακρυὰ τὶς διαθέσεις μου γνωρίζεις.

Κορυφαῖος
Καὶ βλέπεις ἂν ἐνεργῶ ἢ ἄπραγος παραμένω. Τὸ κάθε βῆμα μου κατέχεις.

Χορός
Καὶ πρὶν στὴ γλῶσσα μου ἀνεβῇ ἡ λέξη, τὴν ξέρεις κιόλας!

Κορυφαῖος
Ἀπὸ παντοῦ μὲ περιβάλλει τῆς προστασίας Σου τὸ χέρι.

Χορός (ἀργά)
Ἀξιοθαύμαστο εἶναι πόσο καλά με ξέρεις. Ὑπέροχο! Νὰ τὸ συλλάβω ἀδυνατῶ.

(παιάνισμα ἐγχόρδων)

ΤΟ ΜΕΛΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΑ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
Κορυφαῖος
Ποῦ μακρυὰ νὰ πάω ἀπὸ τὸ πνεῦμα Σου!;

Χορός
Καὶ πῶς νὰ ξεφύγω ἀπὸ τὴν παρουσία Σου!;

Κορυφαῖος
Ἂν πετάξω στὸ διάστημα κι᾿ ἂν ἀνεβῶ στοὺς οὐρανούς...

Χορός (παρεμβαίνοντας κοφτά)
Ἐσύ ῾σαι ἐκεῖ!

Κορυφαῖος
Ἂν στρώσω τὸ κλινάρι μου στῆς γῆς τὰ βάθη καὶ τὸν Ἅδη...

Χορός (παρεμβαίνοντας, κοφτά)
Μπροστά μου εἶσαι πάλι!

Κορυφαῖος
Ἂν ξεδιπλώσω τὰ φτερά μου καὶ πετάξω ῾κει, π᾿ ὁ ἥλιος ξεμυτᾶ, ἢ ῾κεῖ ποὺ βαπτίζεται στῆς θάλασσας τὴν ἅλμη...

Χορός (παρεμβαίνοντας, κοφτά)
Κι᾿ ἐκεῖ τὸ χέρι Σου θὰ μὲ καθοδηγεῖ καὶ θὰ μὲ κρατάει ἡ εὔνοιά Σου.

Κορυφαῖος
Κι᾿ ἂν πῶ, ἂς μὲ σκεπάσει τὸ σκοτάδι, κι᾿ ἂς γίνει νύχτα γύρω μου τὸ φῶς...

Χορός (παρεμβαίνοντας, γοργά)
Κι᾿ αὐτὸ δὲ θἆναι γιὰ Σένα σκοτεινό, ἀφοῦ σὰ μέρα καὶ τὴ νύχτα θὰ φωτίζεις!

(παιάνισμα ἐγχόρδων)

ΤΟ ΜΕΛΙΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΑΓΑΠΗΣ
Κορυφαῖος (ἐξαγγελτικά, ἀπ᾿ ἄμβωνος)
«Ἀκοῦστε εὐσεβεῖς, ἀσεβεῖς καὶ ἀμφιβάλλοντες. Θὰ σᾶς ψάλω σὲ ὕψος καὶ σὲ πλάτος, συγκριτικὰ καὶ χρονικά, τὶς τρεῖς ἀλληλένδετες ἀγάπες τοῦ ἀνθρώπου. Θὰ σᾶς τραγουδήσω τὴν πιὸ μεγάλη ἐντολή, ποὺ εἶναι τρεῖς μαζί, σὰν τὴν Ἁγιὰ Τριάδα. Γιὰ τὴν τέλεια ἀγάπη ποὺ ἐκτοπίζει τὸ φόβο ἀπ᾿ τὶς ψυχές. Γιατὶ ὁ φόβος εἰσβάλλει ὅπου ὑπάρχει κενὸ ψυχῆς καὶ ἄδειος ἀπὸ ἀγάπη χῶρος».

(παιάνισμα ἐγχόρδων)

Κορυφαῖος (ἀργὰ καὶ μεγαλόπρεπα)
«Πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή «Ν᾿ ἀγαπᾷς τὸν Κύριο τὸ Θεό σου...»

Χορός (παρεμβαίνοντας ὁρμητικά)
«Μὲ ὅλη τὴν καρδιά σου, Μὲ ὅλη τη ψυχή σου, Μὲ ὅλο σου τὸ νοῦ καὶ τὴ διάνοιά σου».

Κορυφαῖος
«Ἡ δεύτερη ἰσότιμη μὲ τὴν πρώτη καὶ διπλῆ...»

Χορός (παρεμβαίνοντας)
«Ν᾿ ἀγαπᾷς τὸν πλησίον σου, ὅπως τὸν ἑαυτό σου».

Κορυφαῖος
«Ναί! Καὶ τὸν ἑαυτό σου. Γιὰ νἄχεις τὸ μέτρο γιὰ τὴν ἰσότιμη ἀγάπη πρὸς τοὺς ἄλλους».

Χορός
«Καὶ τὴν ὑπέρτιμη πρὸς τὸ Θεό σου»

(παιάνισμα ἐγχόρδων)

Κορυφαῖος
«Θὰ σᾶς ψάλω τὸ «ΑΝ», τὸ «ΑΛΛΑ» καὶ τὸ «ΤΟΤΕ» τῆς γνώσης καὶ τῆς ἀγάπης».

(παιάνισμα)

Κορυφαῖος
«ΑΝ μπορῶ νὰ μιλάω ὅλες τὶς γλῶσσες τῶν ἀνθρώπων πάνω στὴ γῆ»,

Χορός (παρεμβαίνοντας)
«Καὶ τῶν ἀγγέλων, καὶ τῶν ἀγγέλων».

Κορυφαῖος
«Καὶ χειρίζομαι ἄριστα καὶ τὶς ἠλεκτρονικές... ΑΛΛΑ (μικρὴ παύση) δὲν ἔχω ἀγάπη γιὰ τοὺς ἄλλους...»

Χορός (παρεμβαίνοντας ὁρμητικά)
«ΤΟΤΕ τὰ λόγια μου ἀκούγονται σὰν ἦχος χάλκινου σήμαντρου, ἢ σὰν κούφιος ἀλαλαγμὸς κυμβάλου».

Κορυφαῖος
«ΚΙ ΑΝ ἔχω χάρισμα προφητικὸ καὶ εἶμαι κάτοχος ὅλων τῶν μυστηρίων, τῆς γνώσης, τῆς ἐπιστήμης καὶ ὅλης τῆς τεχνολογίας...»,

Χορός (παρεμβαίνοντας ὁρμητικά)
«ΚΙ ΑΝ ἀκόμη ἔχω ὅλη τὴν πίστη, ὥστε νὰ μετακινῶ μὲ αὐτὴ βουνά»,

Κορυφαῖος (μὲ ἔμφαση καὶ μικρὴ παύση)
«ΑΛΛΑ... δὲν ἔχω ἀγάπη γιὰ τὸν δίπλα μου γνωστὸ ἢ ἄγνωστο...»,

Χορός (παρεμβαίνοντας ὁρμητικὰ καὶ ἔντονα)
«ΤΟΤΕ εἶμαι ἕνα τίποτα! Ἕνα μηδενικό!»

(παιάνισμα ἐγχόρδων)

Κορυφαῖος
«ΚΙ ΑΝ σκορπίσω τὰ ὑπάρχοντά μου ὅλα στοὺς φτωχούς...»

Χορός (παρεμβαίνοντας)
«ΚΙ ΑΝ παραδώσω στὴ φωτιὰ τὸ σῶμα μου γιὰ νὰ καεῖ...»

Κορυφαῖος (με ἔμφαση καὶ μικρὴ παύση)
«ΑΛΛΑ... δὲν ἔχω ἀγάπη...»

Χορός (παρεμβαίνοντας)
«ΤΟΤΕ σὲ τίποτε δὲν μὲ ὠφελεῖ!»

(παιάνισμα ἐγχόρδων)

Κορυφαῖος
«Ἀγαπητοί μου! Τί εἶναι καὶ τί δὲν εἶναι ἡ ἀγάπη, πρέπει νὰ μάθετε. Ἡ ἀγάπη...»

[Οἱ χοροὶ παρεμβαίνουν, ἀντιφωνικά, ἀργὰ καὶ ἔντονα]

Δεξιὸς χορός
«Ἡ ἀγάπη ἔχει μακροθυμία»,

Ἀριστερὸς χορός
«Ἡ ἀγάπη ἔχει καλοσύνη»,

Δεξιὸς χορός
«Ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλόφθονη»,

Ἀριστερὸς χορός
«Ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι κομπασμός»,

Δεξιὸς χορός
«Ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ὑπερηφάνεια»,

Ἀριστερὸς χορός
«Ἡ ἀγάπη εἶναι εὐπρέπεια»,

Δεξιὸς χορός
«Ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ἐγωισμός»,

Ἀριστερὸς χορός
«Ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ἐρεθιστικότητα»,

Δεξιὸς χορός
«Ἡ ἀγάπη λησμονεῖ τὸ κακὸ ποὺ ἔκαναν»,

Ἀριστερὸς χορός
«Ἡ ἀγάπη δὲν χαίρεται γιὰ τὸ στραβὸ ποὺ γίνεται»,

Δεξιὸς χορός
«Ἡ ἀγάπη συμμετέχει στὴ χαρὰ γιὰ τὸ σωστό».

Ἀριστερὸς χορός
«Ἡ ἀγάπη ὅλα τ᾿ ἀνέχεται,»

Δεξιὸς χορός
«Ἡ ἀγάπη ὅλους τοὺς ἐμπιστεύεται»

Ἀριστερὸς χορός
«Ἡ ἀγάπη γιὰ ὅλα ἐλπίζει»,

Δεξιὸς χορός
«Ἡ ἀγάπη σ᾿ ὅλα κάνει ὑπομονή».

Κορυφαῖος
«Ἡ ἀγάπη δὲν θὰ πάψη ποτὲ νὰ ὑπάρχῃ!»

Κορυφαῖος
«Ἡ γνώση εἶναι προσωρινή. Κι᾿ ἂν τὰ μηνύματα τῶν προφητῶν θὰ πάψουν νὰ ὑπάρχουν»,

Χορός
«Καὶ ἡ γλωσσολαλιά, ἐπίσης».

Κορυφαῖος
«Κι᾿ ἂν σταματήσῃ καὶ ἡ γνώση τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ ἡ γνώση μας, ὅσο καὶ ἡ προφητεία μας περιορίζονται σὲ μέρος τοῦ μέρους τῆς ἀλήθειας».

Χορός
«Ὅμως σὰν ἔρθῃ τὸ τέλειο, ποὺ περιμένουμε, τότε τὸ μερικό, ποὺ ἔχουμε, θὰ πάψη νὰ ὑπάρχῃ».

(παιάνισμα ἐγχόρδων)

Κορυφαῖος
«ΤΩΡΑ, βλέπουμε ὅλα τὰ πράγματα θαμπά, μὲ διαύγεια κατὰ προσέγγιση, σὰν μέσα ἀπὸ μεταλλικὸ καθρέπτη»,

Χορός
«ΤΟΤΕ, θὰ δοῦμε τὸ Θεὸ πρόσωπο μὲ πρόσωπο».

Κορυφαῖος
«ΤΩΡΑ, ἐγὼ καὶ σὺ γνωρίζουμε μέρος μόνο τῆς ἀλήθειας»,

Χορός
«ΤΟΤΕ, θὰ γνωρίσω ἐγὼ καὶ σὺ ὅλα με πληρότητα, ὅπως μᾶς ἔχει γνωρίσει ὁ Θεός!»

(παιάνισμα ἐγχόρδων)

Κορυφαῖος
«Τρία εἶναι, ἀπ᾿ ὅλα ποὺ ὑπάρχουν στὴ ζωή, καὶ κορυφαῖα καὶ ἀνώλεθρα.
Καὶ θὰ μείνουν γιὰ πάντα στὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος»,

Χορός (ἀργὰ καὶ μὲ ἔμφαση)
«Η ΠΙΣΤΗ! Η ΕΛΠΙΔΑ! Η ΑΓΑΠΗ!».

Κορυφαῖος
«Ναί, (μικρὴ παύση) ἀλλὰ τὸ μεγαλύτερο κι ἀπὸ τὰ τρία εἶναι..»

Χορός (παρεμβαίνοντας μὲ ἔνταση στιχηραρικὰ καὶ πανηγυρικά)
«Η ΑΓΑΠΗ! Η ΑΓΑΠΗ! Η ΑΓΑΠΗ!»

Κορυφαῖος
«Ἕως ἐκεῖ, ποὺ δὲν ὑπάρχει τέλος! Ἕως τὴν αἰωνιότητα! Γιατί ὁ Θεὸς εἶναι ἀγάπη / Ναί, ἀγάπη εἶναι ὁ Θεός!»

(παιάνισμα ἐγχόρδων)

Κορυφαῖος καὶ χορός
«Κι᾿ ὅποιος μένει στὴν ἀγάπη μένει στὸ Θεό. Κι᾿ ὁ Θεὸς σ᾿ αὐτόν».

(παιάνισμα παρατεταμένο)

Πηγή κειμένων: users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/tributes/christos/
Τελευταίες Προσθήκες Ηχητικών
Πιο Δημοφιλή

Ὁμιλία στήν Μεταμόρφωση
Διάρκεια: 16:20
06/08/2020

Ἡ ἀρετὴ τῆς σιωπῆς
Διάρκεια: 37:34
05/08/2020

Ἡ προσευχή καί ἡ νοερά εὐχή
Διάρκεια: 1:08:1
31/07/2020

Βίος Ἁγίας Παρασκευῆς
Διάρκεια: 57:24
26/07/2020

Κοίμησις τῆς Ἁγίας Ἄννης
Διάρκεια: 20:22
25/07/2020

Κανόνες καλῆς συμπεριφορᾶς
Διάρκεια: 24:06
22/07/2020

Ζῇ Κύριος ὁ Θεός μου
Διάρκεια: 29:34
20/07/2020

Το ξεπέρασμα τοῦ ἄγχους
Διάρκεια: 10:44
19/07/2020

Ὁ πόνος
Διάρκεια: 54:53
18/07/2020

Εὐλογεῖτε καὶ μὴ καταρᾶσθε
Διάρκεια: 44:04
16/07/2020

Ἅγιος Νικόδημος Ἁγιορείτης
Διάρκεια: 49:40
14/07/2020

Ἡ πνευματική τροφή
Διάρκεια: 58:14
11/07/2020

Περὶ διαφόρων ἀποριῶν
Διάρκεια: 42:48
10/07/2020

Πῶς λέμε τὴν εὐχὴ
Διάρκεια: 5:00
08/07/2020

Ἡ ἐξομολόγηση τοῦ Νταβέλη
Διάρκεια: 4:28
06/07/2020

Τὴν ἐν σαρκὶ ζωήν σου
Διάρκεια: 2:25
05/07/2020

Ἡ κρίση τῶν τελωνίων
Διάρκεια: 1:03:4
03/07/2020

Ἅγιοι ποὺ γνώρισα
Διάρκεια: 43:10
27/06/2020

Ἀπαντήσεις σὲ ἐρωτήματα νέων
Διάρκεια: 1:13:3
26/06/2020

π. Λάζαρος - Καὶ εὐλογημένος
Διάρκεια: 4:56
23/06/2020

Ἡ ἁγνεία
Διάρκεια: 50:32
22/06/2020

Πεῖρα Ἁγιορειτῶν Πατέρων
Διάρκεια: 54:32
21/06/2020

Ὁ π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος
Διάρκεια: 43:44
20/06/2020

Ὁμιλία περί θλίψεων
Διάρκεια: 16:48
19/06/2020

Ὁ πνευματικὸς πόλεμος
Διάρκεια: 1:16:5
18/06/2020

Δοῦλοι Κύριον - Ψαλμὸς 134ος
Διάρκεια: 4:56
16/06/2020

Ἡ ἁπλότητα μᾶς ξεκουράζει
Διάρκεια: 43:54
15/06/2020

Ἡ θεραπεία τῆς χλιαρότητας
Διάρκεια: 52:36
10/06/2020

Περί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
Διάρκεια: 41:02
08/06/2020

Λίγο πρὶν τὶς ἐξετάσεις
Διάρκεια: 46:20
02/06/2020

Μάϊος, ὁ μήνας τῆς Πόλης
Διάρκεια: 51:42
29/05/2020

Κυριακή τοῦ τυφλοῦ
Διάρκεια: 1:05:5
23/05/2020

Γάμος, Οἰκογένεια, Διαζύγια
Διάρκεια: 23:03
20/05/2020

Ἡ δική μας Ἀνάσταση
Διάρκεια: 46:24
17/05/2020

Ἀνάσταση καὶ γάμος
Διάρκεια: 1:19:1
15/05/2020

Ταφὴ καὶ Ἀνάσταση
Διάρκεια: 48:10
13/05/2020

Κυριακή Παραλύτου 1964
Διάρκεια: 15:00
10/05/2020

Ἀποφυγή κολάσεως
Διάρκεια: 44:44
09/05/2020

Ὁ δικός μας Παϊσιος
Διάρκεια: 47:28
07/05/2020

Γιατί πρέπει νὰ ἀγαπᾶμε
Διάρκεια: 52:58
06/05/2020

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ
Διάρκεια: 1:01:0
03/05/2020

Ἡ Παναγία καὶ ἡ Ἀνάσταση
Διάρκεια: 41:52
02/05/2020

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου
Διάρκεια: 56:30
30/04/2020

Ὀρθόδοξη Πίστη καὶ Ζωὴ
Διάρκεια: 50:11
25/04/2020

Παναγία καὶ Ἀνασταση
Διάρκεια: 59:10
24/04/2020

Ἀντίσταση στὴν πανδημία
Διάρκεια: 3:10
20/04/2020

Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως
Διάρκεια: 1:18:5
19/04/2020

Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου
Διάρκεια: 4:16
16/04/2020

Τὰ Ἅγια Πάθη
Διάρκεια: 1:02:0
13/04/2020

Τὰ κάλαντα τοῦ Λαζάρου
Διάρκεια: 1:50
11/04/2020

Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα
Διάρκεια: 1:09:4
10/04/2020

Ἡ Ἐκκλησιαστικὴ ζωὴ
Διάρκεια: 25:58
08/04/2020

Τιμωρεῖ ὁ Θεὸς;
Διάρκεια: 5:13
07/04/2020

Ὁ Θεός δὲν μᾶς ἀφήνει
Διάρκεια: 9:33
06/04/2020

Βλασφημία καὶ τὰ παιδιὰ
Διάρκεια: 47:14
04/04/2020

Κορωνοϊός, πανικὸς ἢ ἀπιστία
Διάρκεια: 45:35
28/03/2020

Ὁ Υἱὸς ἀντίδοτο τοῦ ἰοῦ
Διάρκεια: 36:14
26/03/2020

Ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου
Διάρκεια: 50:48
25/03/2020

Τὰ χέρια
Διάρκεια: 2:02:4
21/03/2020

Ἡ ἀρετὴ τῆς ἀνδρείας
Διάρκεια: 28:08
20/03/2020

Μέθοδος προσευχῆς
Διάρκεια: 49:38
16/03/2020

Γάμος καὶ Θάνατος
Διάρκεια: 54:16
12/03/2020

Ζώντας μὲ τὸν Ἅγιο Σωφρόνιο
Διάρκεια: 1:43:2
07/03/2020

Ἡ οἰκογένεια καὶ ἡ Σαρακοστὴ
Διάρκεια: 1:23:3
03/03/2020

Περὶ μνησικακίας
Διάρκεια: 56:22
02/03/2020

Ἐπίσκοπος Τανάγρας Πολύκαρπος
Διάρκεια: 1:00:2
28/02/2020

Παραδείγματα πειρασμῶν
Διάρκεια: 1:23:5
27/02/2020

Πλασμένοι γιὰ ἀγάπη
Διάρκεια: 54:14
26/02/2020

Ἀγωγὴ ἐλευθερίας
Διάρκεια: 1:00:4
24/02/2020

Νὰ ζητᾶμε ἀπὸ τὸν Θεὸ
Διάρκεια: 7:19
22/02/2020

Περὶ προσευχῆς
Διάρκεια: 55:34
19/02/2020

Ἡ ἔννοια τοῦ Τριωδίου
Διάρκεια: 52:20
18/02/2020

Ἡ ἀσωτία ποὺ σώζει
Διάρκεια: 59:23
15/02/2020

Ἡ συγχώρεση
Διάρκεια: 1:26:0
11/02/2020

Σχέση Θεοῦ - ἀνθρώπου
Διάρκεια: 49:30
09/02/2020

Ἀνυπομονησία καὶ φθόνος
Διάρκεια: 1:01:0
04/02/2020

Οι Τρεις Ιεράρχες
Διάρκεια: 19:50
30/01/2020

Ἐνοχὴ ἢ μετάνοια;
Διάρκεια: 57:03
27/01/2020

Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος
Διάρκεια: 42:07
25/01/2020

Ἡ Ὁσία Ξένη
Διάρκεια: 47:16
24/01/2020

Μίμηση καὶ πίστη πρὸς τὸ Θεὸ
Διάρκεια: 1:10:2
22/01/2020

Μέγας Ἀθανάσιος
Διάρκεια: 15:17
18/01/2020

Ὁ ἅγιος Ἀντώνιος μιλᾶ…
Διάρκεια: 20:42
17/01/2020

Ἔρωτας καὶ φιλία
Διάρκεια: 1:04:5
16/01/2020

Ἡ συγχώρεση ὡς ἀρετὴ
Διάρκεια: 56:00
10/01/2020

Ἡ καθαρὴ Ἐξομολόγηση
Διάρκεια: 1:42:0
08/01/2020
<< 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 >>
Τελευταίες Προσθήκες Βίντεο
Πιο Δημοφιλή

Ὁ Ψαρόγιαννος
Διάρκεια: 1:34:2
04/08/2020

Ὁ Ἀββάς καί ὁ κλέφτης
Διάρκεια: 1:44
30/07/2020

Ὁ Ἱερέας μέ τά 10 παιδιά
Διάρκεια: 1:25:1
28/07/2020

π. Ἀθανάσιος Χαμακιώτης
Διάρκεια: 7:21
27/07/2020

Ἁγιά Παρασκευή μου
Διάρκεια: 3:34
26/07/2020

Τό μυστήριο τῆς βάπτισης
Διάρκεια: 24:12
25/07/2020

Ἡ δύναμη τῆς ἀγάπης
Διάρκεια: 1:27:3
23/07/2020

Μὴ κρίνετε ἵνα μὴ κριθῆτε
Διάρκεια: 4:22
18/07/2020

Γέρων Σωφρόνιος του Ἔσσεξ
Διάρκεια: 1:13:0
13/07/2020

Ἐμπειρίες μὲ τὸν Ἅγιο Παΐσιο
Διάρκεια: 1:30:2
12/07/2020

Ὁ Χριστὸς στὴ φυλακὴ
Διάρκεια: 50:24
10/07/2020

Ἡ Θεία δικαιοσύνη
Διάρκεια: 5:08
09/07/2020

Ἁγία Κυριακή Χαλέπας
Διάρκεια: 10:33
07/07/2020

Ὅσιος Ἐφραίμ Κατουνακιώτης
Διάρκεια: 1:04:0
30/06/2020

Τὸ Ἔργο τῶν Ἀποστόλων
Διάρκεια: 28:58
29/06/2020

Ὁ Ἁγιορείτης τῶν Ἀθηνῶν
Διάρκεια: 1:17:1
28/06/2020

Ἐπιστροφή στὸ σπίτι
Διάρκεια: 1:53:1
27/06/2020

Περὶ εἰσαγωγικῶν ἐξετάσεων
Διάρκεια: 4:57
22/06/2020

Ὁμιλίες Ἁγιορειτῶν Πατέρων
Διάρκεια: 1:41:0
20/06/2020

Ὁ Χριστὸς εἶναι τὸ πᾶν
Διάρκεια: 34:19
16/06/2020

Ὁ χαμένος καιρὸς (ΕΡΤ, 1987)
Διάρκεια: 27:12
14/06/2020

Elder Joseph the Hesychast and the Jesus Prayer
Διάρκεια: 19:11
13/06/2020

Ἡ νύφη καὶ ἡ πεθερὰ
Διάρκεια: 6:08
09/06/2020

Ἡ ἄνοιξη τοῦ Σεραφείμ
Διάρκεια: 8:23
03/06/2020

Ὅταν ὁ Θεὸς πεθαίνει
Διάρκεια: 56:11
02/06/2020

Γέροντας Ἰωσὴφ ὁ Ἡσυχαστὴς
Διάρκεια: 1:02:3
01/06/2020

Ἱεραποστολὴ στὴ Κανάνγκα
Διάρκεια: 1:27:1
27/05/2020

Μεταξὺ ἐπιστήμης καὶ πίστης
Διάρκεια: 51:12
25/05/2020

Ιερείς στη μουσική παράδοση
Διάρκεια: 1:52:1
23/05/2020

Θεοῦ Θέα Θεῖον Θαῦμα
Διάρκεια: 9:07
20/05/2020

Ἕνας ἄνδρας καὶ τὸ παζάρι
Διάρκεια: 1:46
19/05/2020

Ὁ Ψύλλος
Διάρκεια: 1:36:3
09/05/2020

Ἡ δύναμις τῆς Ἀναστάσεως
Διάρκεια: 53:09
04/05/2020

Ἀνάσταση ἐν μέσῳ πανδημίας
Διάρκεια: 1:10:0
03/05/2020

Ἡ τσιγκουνιὰ
Διάρκεια: 2:19
02/05/2020

Τὸ ἐξιτήριο ἑνὸς ἰατροῦ
Διάρκεια: 13:24
28/04/2020

Ἅγιο Ὅρος - Ψηφιακὴ ἐποχὴ E1
Διάρκεια: 52:47
27/04/2020

Μία προσευχὴ γιὰ ὅλους
Διάρκεια: 4:13
26/04/2020

Χριστός Ανέστη!
Διάρκεια: 15:28
20/04/2020

Σήμερα Χριστὸς Ἀνέστη...
Διάρκεια: 4:43
19/04/2020

Πάσχα στὸν Λίβανο
Διάρκεια: 3:55
18/04/2020

Οἱ πειρασμοὶ τοῦ Χριστοῦ
Διάρκεια: 33:33
14/04/2020

Ἡ αὐτογνωσία τοῦ κατηχητοῦ
Διάρκεια: 52:36
10/04/2020

Σκέψεις στὴ μεγάλη Σαρακοστὴ
Διάρκεια: 43:49
09/04/2020

Γράμματα στὸν Θεό
Διάρκεια: 1:53:4
07/04/2020

Ὁ σκοπὸς τῆς προσευχῆς
Διάρκεια: 6:55
05/04/2020

Κοροναϊός: Ἡ θυσία τοῦ ἱερέα
Διάρκεια: 1:00
03/04/2020

Καταφεύγουμε στὴν προσευχὴ
Διάρκεια: 11:21
27/03/2020

Ὑπάρχει σχέση στὸν γάμο;
Διάρκεια: 36:14
26/03/2020

Ἐλεύθειν ὄπου ἐρᾷ
Διάρκεια: 7:00
25/03/2020

Τί εἶναι ἡ εὐχὴ τοῦ Ἰησοῦ;
Διάρκεια: 7:08
24/03/2020

Ἔγκλημα καὶ τιμωρία (1970)
Διάρκεια: 3:28:5
19/03/2020

... ἐμεῖς δὲν πάθαμε τίποτα
Διάρκεια: 3:57
17/03/2020

Καλὸ Στάδιο!
Διάρκεια: 14:27
10/03/2020
<< 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 >>
Τελευταίες Προσθήκες Εικόνων
Πιο Δημοφιλή
<< 1  2  3  4  5  6  7  8  9 >>