Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Ὁ αἰώνιος ὕμνος τῆς ἀγάπης
Ὁ αἰώνιος ὕμνος τῆς ἀγάπης
Μεταβυζαντινὰ μελίσματα καὶ λυρίσματα βιβλικοῦ λόγου

Μουσική: π. Χρῖστος Δ. Κυριακόπουλος
Κείμενα: Ἠλίας Β. Οἰκονόμου

Ἀθῆναι 2006

Περιεχόμενα
Μουσικολογικὴ Εἰσαγωγή
ΜΕΛΙΣΜΑΤΑ
0. ΤΩΝ 9 ΚΑΡΠΩΝ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
1. ΤΟΥ ΑΣΥΓΚΡΙΤΟΥ ΘΕΟΥ
2. ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΜΟΥ
3. ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΟΥ
4. ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΑ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
5. ΤΗΣ ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΑΓΑΠΗΣ

Πηγὲς ἐμπνεύσεως

Μουσικολογικὴ Εἰσαγωγή
Τὸ ἔργο ποὺ περιλαμβάνεται σ᾿ αὐτὸ τὸ μικρὸ βιβλίο, εἶναι ἕνα καθαρῶς βυζαντινὸ μουσικὸ ἔργο, τὸ ὁποῖο προορίζεται νὰ ἐκτελεῖται ἀπὸ βυζαντινὴ χορωδία καὶ ὀρχήστρα παραδοσιακῶν ὀργάνων κατὰ τὴ διάρκεια διαφόρων ἐκδηλώσεων. Εἶναι δὲ πάντοτε ἐπίκαιρο ἀφοῦ τὸ θέμα του εἶναι ἡ αἰώνια ἀγάπη. Τὸ ὅλο περιεχόμενό του ἔχει θρησκευτικὸ χρῶμα. Δὲν εἶναι ὅμως κάτι ἀνάλογο μὲ τὰ δυτικὰ ὀρατόρια, ἀφοῦ ἐκεῖνα εἶναι ἐναρμονισμένα στὴν εὐρωπαϊκὴ μουσικὴ καὶ μάλιστα μὲ πολυφωνικὴ ἐκτέλεση, ἡ ὁποία στὴ καθ᾿ ἡμᾶς Ἀνατολὴ εἶναι παντελῶς ἄγνωστη. Αὐτὸ μαρτυροῦν οἱ πολυπληθεῖς μαρτυρίες καὶ μελέτες ἀλλὰ καὶ ἡ φωνητική, ζωντανή, παράδοση ὅτι ἡ βυζαντινὴ μουσικὴ εἶναι μονόφωνη καὶ δὲν ἐναρμονίζεται.

Βεβαίως τὸ θέμα τοῦ ἔργου ἔχει περιεχόμενο θρησκευτικὸ ὅπως καὶ τῶν δυτικῶν ὀρατορίων καὶ δὲν προορίζεται γιὰ λειτουργικὴ χρήση. Ἡ διαφορὰ εἶναι στὸ μουσικὸ μέρος. Γι᾿ αὐτὸ προτιμήσαμε ἀντὶ τοῦ ξενικοῦ ὅρου ὀρατόριο, τόν δόκιμο ὅρο «βυζαντινὰ μελίσματα» γιὰ να δηλώσουμε ὅτι πρόκειται γιὰ ἕνα ἔργο μὲ θρησκευτικὸ μὲν περιεχόμενο καὶ ἐπίκαιρα μηνύματα, ἀλλὰ βασισμένο στὴν ἐθνική μας μουσικὴ παράδοση, ποὺ εἶναι ἕνας σπουδαῖος καὶ ἀνεκτίμητος θησαυρὸς τοῦ Ἔθνους μας, ὁ ὁποῖος πηγάζει ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα, ὅπως ἔχουν ἀποδείξει οἱ ἔρευνες καὶ οἱ μελέτες πολλών ἐπιστημόνων καὶ μουσικολόγων.

Γι᾿ αὐτὸ μὲ σεβασμὸ πρὸς τὴν βυζαντινὴ μουσικὴ παράδοση τονίσαμε καὶ ἐπενδύσαμε μὲ βυζαντινὴ μουσικὴ τὰ κείμενα τοῦ ἀγαπητοῦ μας καὶ σεβαστοῦ μας ἀκαδημαϊκοῦ διδασκάλου κ. Ἠλία Οἰκονόμου, εὐχαριστώντας τον καὶ ἀπὸ τὴ θέση αὐτὴ γιὰ τὴν ἐμπιστοσύνη καὶ τὴν τιμὴ ποὺ μᾶς ἔκανε, μὲ τὸ νὰ ἀναθέσει στὴν ταπεινότητά μου τὴ μελοποίηση τοῦ πονήματός του.

Ὅλες οἱ μελωδικὲς γραμμὲς ποὺ ὑπάρχουν ἐδῶ προέρχονται μέσα ἀπὸ τόν πλούσιο μουσικὸ θησαυρὸ τῆς Ἐθνικῆς μας μουσικῆς, καταλλήλως προσαρμοσμένες καὶ μὲ αὐστηρὴ ἐπιλογὴ τοῦ ἤχου – τρόπου – γιὰ νὰ ἀποδοθεῖ καλλίτερα ἡ ἔννοια καὶ τὸ βαθύτερο μήνυμα τοῦ ποιητικοῦ λόγου. Εἶναι γνωστὸ ἐξ ἄλλου ὅτι ἡ βυζαντινὴ μουσικὴ ὑπηρετεῖ καὶ διακονεῖ τόν λόγον, γιὰ νὰ δημιουργηθεῖ τὸ κατάλληλο ἀκουστικὸ κλῖμα καὶ τὰ κατάλληλα ψυχικὰ συναισθήματα στοὺς ἀκροατές.

Τὸ ἔργο ἐπιγράφεται «Ὅ αἰώνιος ὕμνος». Δὲν πρόκειται ὅμως γιὰ ὕμνο ἢ κάποιο τροπάριο ποὺ ψάλλεται στοὺς ναούς, ἀλλὰ γιὰ μια ποιητικὴ καὶ μουσικὴ σύνθεση μέσα στὴν ὁποία ἐξυμνεῖται ἡ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ: ἡ ἀγάπη καὶ μάλιστα σὲ ὅλες τὶς μορφές της. Λεπτομέρειες γιὰ τὰ κείμενα καὶ τὸ περιεχόμενο τοῦ ἔργου μᾶς παρέχει ὁ ἴδιος ὁ δημιουργός, ὁ καθηγητὴς Οἰκονόμου στόν πρόλογό του.

Εἶναι αὐτονόητο ὅτι τὸ ὅλο ἔργο προορίζεται ὄχι γιὰ λειτουργικὴ χρήση ἀλλὰ γιὰ τόν ἔξω τῆς ἐκκλησίας χῶρο, γι᾿ αὐτὸ συνοδεύεται καὶ ἀπὸ ὄργανα, παραδοσιακὰ καὶ μάλιστα ἀπὸ ἐκεῖνα ποῦ ἀποδίδουν μὲ πιστότητα καὶ ἀκρίβεια τὰ μουσικὰ διαστήματα καὶ τὶς λεπτομέρειες τῶν ἤχων τής βυζαντινῆς μουσικῆς, ἡ ὁποία στηρίζεται σὲ μουσικὲς κλίμακες μὲ ποικιλία μουσικῶν διαστημάτων, ἐξ αἰτίας τῆς θέσεως τῶν ἡμιτονίων ἐπὶ τούτων ἢ τῶν μικροτέρων μουσικῶν διαστημάτων τῶν ἡμιτονίων. Ὡς ἐκ τούτου οἱ μουσικὲς κλίμακες διαφέρουν ἀπὸ τὶς κλίμακες τοῦ μουσικοῦ εὐρωπαϊκοῦ συστήματος καὶ δὲν ἀποδίδονται μὲ ἀκρίβεια ἀπ᾿ ὅλα τὰ ὄργανα.

Ὅπως θὰ παρατηρήσει ὁ εἰδικὸς μελετητὴς τοῦ ἔργου οἱ ἐν λόγῳ μουσικὲς μελωδίες καὶ κλίμακες διαρθρώνονται στοὺς ὀκτὼ ἤχους τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς, ποὺ εἶναι: ὁ πρῶτος, ὁ δεύτερος, ὁ τρίτος, ὁ τέταρτος, ποὺ λέγονται καὶ κύριοι ἤχοι, καὶ οἱ πλάγιοι τούτων ἤτοι, πλάγιος τοῦ α´, πλάγιος τοῦ β´, βαρὺς καὶ πλάγιος τοῦ δ´. Ἑπομένως παρελαύνει ἐδῶ ὅλη ἡ βυζαντινὴ ὀκταηχία μὲ μελωδίες γνωστὲς ἀπὸ τοὺς βυζαντινοὺς ὕμνους τῆς ἐκκλησίας μας.

... (ὑπὸ συμπλήρωση)...

π. Χρῖστος Κυριακόπουλος

ΤΟ ΜΕΛΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΝΝΕΑ ΚΑΡΠΩΝ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Κράκτης (κοφτά καἰ ἐξαγγελτικά)
Ἄνθρωπε, πολίτη τοῦ κόσμου, τοῦ τραγικοῦ αἰῶνα καὶ μοιχοῦ πολιτισμοῦ, ἄκουσε!
«Ἀπὸ τὴν ὕλη δὲν παράγονται κίνητρα ψυχῆς καὶ οὔτε ἀνάπαυση πνεύματος. Τροφὴ μόνο καὶ εἴδη ἀναλώσιμα, ἐνδύματα, μηχανἐς, ὅπλα καὶ ἐργαλεῖα, ὄργανα τῆς ψυχοφθόρου καί ἀνοικτίρμονας καθημερινότητας.»

Χορός (ἐπαναλαμβάνει)
«τροφή, μόνο καὶ εἴδη ἀναλώσιμα, σπίτια, ἐνδύματα, ἔπιπλα, μηχανές, ἐργαλεῖα, ὅπλα καὶ ὄργανα μιᾶς ἀνοικτίρμονας καθημερινότητας ψυχοφθόρου».

Κράκτης(κοφτὰ καὶ ἐξαγγελτικά)
«Μεγάλοι καὶ μικροί, διάσημοι καὶ ἄσημοι, πλούσιοι καὶ πτωχοί, ἀκοῦστε τί λέει ὁ ἀπόστολος ὅλων τῶν Ἐθνῶν γιὰ τοὺς ἐννέα καρποὺς τοῦ πνεύματος, μὲ κορυφαία (ἢ πρώτη) τὴν ἀγάπη.

Χορός (μὲ θαυμασμό)
«Ἐννέα καρποὺς τοῦ πνεύματος μὲ κορυφαία τὴν ἀγάπη!».

(σύντομη μουσική παρεμβολή, διάψαλμα)

Κράκτης (κοφτὰ καὶ ἐξαγγελτικά)
«Ναί, τὴν Ἀγάπη!»

Χορός (ἐπαναλαμβάνει μὲ ἔμφαση)
«Ἀγάπη! Δηλαδὴ νὰ ἀγαπᾶμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλο;».

Κράκτης (κοφτά καὶ ἐξαγγελτικά)
«Χαρά!»

Χορός
«Χαρά! Δηλαδὴ νἀ χαιρόμαστε παντοτινά καὶ νὰ εὐχαριστοῦμε γιὰ τὸ κάθε τι;»

Κράκτης (κοφτά καὶ ἐξαγγελτικά)
«εἰρήνη!»

Χορός
«Εἰρήνη! Νὰ ἔχουμε εἰρήνη μεταξύ μας.»

Κράκτης (κοφτά καὶ ἐξαγγελτικά)
«Μακροθυμία!»

Χορός
«Μακροθυμία! Δηλαδὴ ἀνεκτικότητα, ἀνεξικακία καὶ ἐπιείκεια».

Κράκτης (κοφτά καὶ ἐξαγγελτικά)
«Χρηστότητα!»

Χορός
«Χρηστότητα! Δηλαδὴ τιμιότητα καί καλὴ διάθεση.»

Κράκτης (κοφτά καὶ ἐξαγγελτικά)
«Ἀγαθοσύνη!»

Χορός
«Ἀγαθοσύνη! Δηλαδὴ σύνεση, καλοψυχία.»

Κράκτης (κοφτά καὶ ἐξαγγελτικά)
«Πίστη!»

Χορός
«Πίστη! Δηλαδὴ βέβαιη πεποίθηση καὶ ἐμπιστοσύνη».

Κράκτης (κοφτὰ καὶ ἐξαγγελτικά)
«Πραότητα!»

Χορός
«Πραότητα! Δηλαδὴ ἤπιοι, ἤρεμοι, μὲ εὐγενεια λόγων καὶ τρόπων.»

Κράκτης (κοφτά καἰ ἐξαγγελτικά)
«Ἐγκράτεια!»

Χορός
«Ἐγκράτεια! Δηλαδὴ μὲ αὐτοσυγκράτηση καὶ αὐτοκυριαρχία. Κύριοι καὶ αὐτοκράτορες τῶν ἐπιθυμιῶν μας.»

Κράκτης (ἀποκαλυπτικά)
«Γιὰ τοὺς καρποὺς τοῦ πνεύματος δὲν ὑπάρχει νόμος ἀπαγορευτικὸς στὴ γῆ, ἀλλὰ ἀπέραντη ἐλευθερία καὶ οὐράνια ἡδονή.»

Χορός (ἐπαναλαμβάνει θριαμβευτικά τὴν τελευταία φράση)
«... ἀπέραντη ἐλευθερία καὶ οὐράνια ἡδονή!»

ΤΟ ΜΕΛΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΣΥΓΚΡΙΤΟΥ ΘΕΟΥ
Κορυφαῖος (ἀπὸ ψηλὸ βῆμα, ἄμβωνα)
Ποιὸς κράτησε στὴν χοῦφτα του ὅλου τοῦ κόσμου τὰ νερά;

Χορός (εἰσερχόμενος ψάλλει ἀργά)
Κανείς! Κανείς! Ποτέ!

Κορυφαῖος
Ποιὸς μέτρησε τῶν οὐρανῶν τὴν ἔκταση μὲ τὴν παλάμη του;

Χορός
Κανείς! Κανείς! Ποτέ!

Κορυφαῖος
Ποιὸς ἔπιασε στὰ τρία δάχτυλά του ὅλης τῆς γῆς τὸν κουρνιαχτό;

Χορός
Κανείς! Κανείς! Ποτέ!

Κορυφαῖος
Ποιὸς ζύγισε σὲ ζυγαριὰ τοὺς λόφους καὶ τὰ βουνὰ τῆς γῆς;

Χορός
Κανείς! Κανείς! Ποτέ!

Κορυφαῖος
Ποιὸς ὤρισε τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καὶ πότε;

Χορός
Κανείς! Κανείς! Ποτέ!

Κορυφαῖος
Ποιὸς Τοὔδωσε γνώσεις καὶ συμβουλές;

Χορός
Κανείς! Κανείς! Ποτέ!

Κορυφαῖος
Ποιὸς Τὸν δίδαξε δικαιοσύνη καὶ σύνεση;

Χορός
Κανείς! Κανείς! Ποτέ!

Κορυφαῖος (ἀργά, συμπερασματικά)
Ὅλοι οἱ λαοὶ τῆς γῆς σὰν τὴν τελευταία σταγόνα, ποὺ στάζει ἀπ᾿ τὸ κανάτι τοῦ κρασιοῦ, ἢ σὰν τὸ μόριο τῆς σκόνης, ποὺ δὲν ζυγίζεται.

Χορός
Ὅλοι οἱ λαοὶ τῆς γῆς τίποτε μπροστά Του!

(παιάνισμα ἐγχόρδων)

ΤΟ ΜΕΛΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΜΟΥ
Κορυφαῖος
«Ἐσὺ ἔφτιαξες ὅλη τὴν ὕπαρξή μου. Μὲ ὕφανες μέσ᾿ στὴν κοιλιὰ τῆς μάνας μου».

Χορός
«Σ᾿ εὐχαριστῶ, ποὺ μ᾿ ἔκανες πλάσμα Σου τόσο ζηλευτό!».

Κορυφαῖος
«Μὲ εἶδες τελειωμένο κιόλας, ὅταν ἤμουνα μᾶζα ἀσχημάτιστη ἀκόμα».

Χορός
«Σ᾿ εὐχαριστῶ, ποὺ μ᾿ ἔκανες πλάσμα Σου τόσο ζηλευτό!».

Κορυφαῖος
«Τὸ σῶμα μου δὲ Σοῦ ἦταν ἀθέατο, ὅταν σχηματιζόμουνα κρυφὰ κι᾿ ἀναπτυσσόμουνα στῆς γῆς μάννας μου τὴ μήτρα».

Χορός
«Σ᾿ εὐχαριστῶ, ποὺ μ᾿ ἔκανες πλάσμα Σου τόσο ζηλευτό!».

Κορυφαῖος
«Καὶ στὸ βιβλίο Σου ὅλες γραμμένες οἱ μέρες μου, ποὺ πρόβλεψες γιὰ μένα, ἀκόμα πρὶν ὑπάρξουν».

Χορός
«Σ᾿ εὐχαριστῶ, ποὺ μ᾿ ἔκανες πλάσμα Σου τόσο ζηλευτό!».

Κορυφαῖος
«Θεέ μου, πολύτιμες γιὰ μένα οἱ ἄπειρες προθέσεις Σου».

Χορός
«Σ᾿ εὐχαριστῶ, ποὺ μ᾿ ἔκανες πλάσμα Σου τόσο ζηλευτό!».

Κορυφαῖος
«Ἂν τὶς μετροῦσα, ἀπὸ τὴν ἄμμο τῆς θαλάσσης θἆταν περισσότερες».

Χορός
«Ὅλα ὅσα ἔκαμες εἶναι κόσμημα, κι᾿ αὐτὸ καλὰ τὸ ξέρει ἡ ὕπαρξή μου».

Κορυφαῖος καὶ χορός
«Σ᾿ εὐχαριστῶ, ποὺ μ᾿ ἔκανες πλάσμα Σου τόσο ζηλευτό!».

ΤΟ ΜΕΛΙΣΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΟΥ
Κορυφαῖος (γοργά)
Μὲ διερεύνησες καλὰ καὶ μὲ γνωρίζεις, Κύριε!

Χορός (ἀργά)
Καὶ ξέρεις ποτὲ εἶμαι καθιστὸς καὶ πότε ὄρθιος στέκω. Ἀπὸ μακρυὰ τὶς διαθέσεις μου γνωρίζεις.

Κορυφαῖος
Καὶ βλέπεις ἂν ἐνεργῶ ἢ ἄπραγος παραμένω. Τὸ κάθε βῆμα μου κατέχεις.

Χορός
Καὶ πρὶν στὴ γλῶσσα μου ἀνεβῇ ἡ λέξη, τὴν ξέρεις κιόλας!

Κορυφαῖος
Ἀπὸ παντοῦ μὲ περιβάλλει τῆς προστασίας Σου τὸ χέρι.

Χορός (ἀργά)
Ἀξιοθαύμαστο εἶναι πόσο καλά με ξέρεις. Ὑπέροχο! Νὰ τὸ συλλάβω ἀδυνατῶ.

(παιάνισμα ἐγχόρδων)

ΤΟ ΜΕΛΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΑ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
Κορυφαῖος
Ποῦ μακρυὰ νὰ πάω ἀπὸ τὸ πνεῦμα Σου!;

Χορός
Καὶ πῶς νὰ ξεφύγω ἀπὸ τὴν παρουσία Σου!;

Κορυφαῖος
Ἂν πετάξω στὸ διάστημα κι᾿ ἂν ἀνεβῶ στοὺς οὐρανούς...

Χορός (παρεμβαίνοντας κοφτά)
Ἐσύ ῾σαι ἐκεῖ!

Κορυφαῖος
Ἂν στρώσω τὸ κλινάρι μου στῆς γῆς τὰ βάθη καὶ τὸν Ἅδη...

Χορός (παρεμβαίνοντας, κοφτά)
Μπροστά μου εἶσαι πάλι!

Κορυφαῖος
Ἂν ξεδιπλώσω τὰ φτερά μου καὶ πετάξω ῾κει, π᾿ ὁ ἥλιος ξεμυτᾶ, ἢ ῾κεῖ ποὺ βαπτίζεται στῆς θάλασσας τὴν ἅλμη...

Χορός (παρεμβαίνοντας, κοφτά)
Κι᾿ ἐκεῖ τὸ χέρι Σου θὰ μὲ καθοδηγεῖ καὶ θὰ μὲ κρατάει ἡ εὔνοιά Σου.

Κορυφαῖος
Κι᾿ ἂν πῶ, ἂς μὲ σκεπάσει τὸ σκοτάδι, κι᾿ ἂς γίνει νύχτα γύρω μου τὸ φῶς...

Χορός (παρεμβαίνοντας, γοργά)
Κι᾿ αὐτὸ δὲ θἆναι γιὰ Σένα σκοτεινό, ἀφοῦ σὰ μέρα καὶ τὴ νύχτα θὰ φωτίζεις!

(παιάνισμα ἐγχόρδων)

ΤΟ ΜΕΛΙΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΑΓΑΠΗΣ
Κορυφαῖος (ἐξαγγελτικά, ἀπ᾿ ἄμβωνος)
«Ἀκοῦστε εὐσεβεῖς, ἀσεβεῖς καὶ ἀμφιβάλλοντες. Θὰ σᾶς ψάλω σὲ ὕψος καὶ σὲ πλάτος, συγκριτικὰ καὶ χρονικά, τὶς τρεῖς ἀλληλένδετες ἀγάπες τοῦ ἀνθρώπου. Θὰ σᾶς τραγουδήσω τὴν πιὸ μεγάλη ἐντολή, ποὺ εἶναι τρεῖς μαζί, σὰν τὴν Ἁγιὰ Τριάδα. Γιὰ τὴν τέλεια ἀγάπη ποὺ ἐκτοπίζει τὸ φόβο ἀπ᾿ τὶς ψυχές. Γιατὶ ὁ φόβος εἰσβάλλει ὅπου ὑπάρχει κενὸ ψυχῆς καὶ ἄδειος ἀπὸ ἀγάπη χῶρος».

(παιάνισμα ἐγχόρδων)

Κορυφαῖος (ἀργὰ καὶ μεγαλόπρεπα)
«Πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή «Ν᾿ ἀγαπᾷς τὸν Κύριο τὸ Θεό σου...»

Χορός (παρεμβαίνοντας ὁρμητικά)
«Μὲ ὅλη τὴν καρδιά σου, Μὲ ὅλη τη ψυχή σου, Μὲ ὅλο σου τὸ νοῦ καὶ τὴ διάνοιά σου».

Κορυφαῖος
«Ἡ δεύτερη ἰσότιμη μὲ τὴν πρώτη καὶ διπλῆ...»

Χορός (παρεμβαίνοντας)
«Ν᾿ ἀγαπᾷς τὸν πλησίον σου, ὅπως τὸν ἑαυτό σου».

Κορυφαῖος
«Ναί! Καὶ τὸν ἑαυτό σου. Γιὰ νἄχεις τὸ μέτρο γιὰ τὴν ἰσότιμη ἀγάπη πρὸς τοὺς ἄλλους».

Χορός
«Καὶ τὴν ὑπέρτιμη πρὸς τὸ Θεό σου»

(παιάνισμα ἐγχόρδων)

Κορυφαῖος
«Θὰ σᾶς ψάλω τὸ «ΑΝ», τὸ «ΑΛΛΑ» καὶ τὸ «ΤΟΤΕ» τῆς γνώσης καὶ τῆς ἀγάπης».

(παιάνισμα)

Κορυφαῖος
«ΑΝ μπορῶ νὰ μιλάω ὅλες τὶς γλῶσσες τῶν ἀνθρώπων πάνω στὴ γῆ»,

Χορός (παρεμβαίνοντας)
«Καὶ τῶν ἀγγέλων, καὶ τῶν ἀγγέλων».

Κορυφαῖος
«Καὶ χειρίζομαι ἄριστα καὶ τὶς ἠλεκτρονικές... ΑΛΛΑ (μικρὴ παύση) δὲν ἔχω ἀγάπη γιὰ τοὺς ἄλλους...»

Χορός (παρεμβαίνοντας ὁρμητικά)
«ΤΟΤΕ τὰ λόγια μου ἀκούγονται σὰν ἦχος χάλκινου σήμαντρου, ἢ σὰν κούφιος ἀλαλαγμὸς κυμβάλου».

Κορυφαῖος
«ΚΙ ΑΝ ἔχω χάρισμα προφητικὸ καὶ εἶμαι κάτοχος ὅλων τῶν μυστηρίων, τῆς γνώσης, τῆς ἐπιστήμης καὶ ὅλης τῆς τεχνολογίας...»,

Χορός (παρεμβαίνοντας ὁρμητικά)
«ΚΙ ΑΝ ἀκόμη ἔχω ὅλη τὴν πίστη, ὥστε νὰ μετακινῶ μὲ αὐτὴ βουνά»,

Κορυφαῖος (μὲ ἔμφαση καὶ μικρὴ παύση)
«ΑΛΛΑ... δὲν ἔχω ἀγάπη γιὰ τὸν δίπλα μου γνωστὸ ἢ ἄγνωστο...»,

Χορός (παρεμβαίνοντας ὁρμητικὰ καὶ ἔντονα)
«ΤΟΤΕ εἶμαι ἕνα τίποτα! Ἕνα μηδενικό!»

(παιάνισμα ἐγχόρδων)

Κορυφαῖος
«ΚΙ ΑΝ σκορπίσω τὰ ὑπάρχοντά μου ὅλα στοὺς φτωχούς...»

Χορός (παρεμβαίνοντας)
«ΚΙ ΑΝ παραδώσω στὴ φωτιὰ τὸ σῶμα μου γιὰ νὰ καεῖ...»

Κορυφαῖος (με ἔμφαση καὶ μικρὴ παύση)
«ΑΛΛΑ... δὲν ἔχω ἀγάπη...»

Χορός (παρεμβαίνοντας)
«ΤΟΤΕ σὲ τίποτε δὲν μὲ ὠφελεῖ!»

(παιάνισμα ἐγχόρδων)

Κορυφαῖος
«Ἀγαπητοί μου! Τί εἶναι καὶ τί δὲν εἶναι ἡ ἀγάπη, πρέπει νὰ μάθετε. Ἡ ἀγάπη...»

[Οἱ χοροὶ παρεμβαίνουν, ἀντιφωνικά, ἀργὰ καὶ ἔντονα]

Δεξιὸς χορός
«Ἡ ἀγάπη ἔχει μακροθυμία»,

Ἀριστερὸς χορός
«Ἡ ἀγάπη ἔχει καλοσύνη»,

Δεξιὸς χορός
«Ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλόφθονη»,

Ἀριστερὸς χορός
«Ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι κομπασμός»,

Δεξιὸς χορός
«Ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ὑπερηφάνεια»,

Ἀριστερὸς χορός
«Ἡ ἀγάπη εἶναι εὐπρέπεια»,

Δεξιὸς χορός
«Ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ἐγωισμός»,

Ἀριστερὸς χορός
«Ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ἐρεθιστικότητα»,

Δεξιὸς χορός
«Ἡ ἀγάπη λησμονεῖ τὸ κακὸ ποὺ ἔκαναν»,

Ἀριστερὸς χορός
«Ἡ ἀγάπη δὲν χαίρεται γιὰ τὸ στραβὸ ποὺ γίνεται»,

Δεξιὸς χορός
«Ἡ ἀγάπη συμμετέχει στὴ χαρὰ γιὰ τὸ σωστό».

Ἀριστερὸς χορός
«Ἡ ἀγάπη ὅλα τ᾿ ἀνέχεται,»

Δεξιὸς χορός
«Ἡ ἀγάπη ὅλους τοὺς ἐμπιστεύεται»

Ἀριστερὸς χορός
«Ἡ ἀγάπη γιὰ ὅλα ἐλπίζει»,

Δεξιὸς χορός
«Ἡ ἀγάπη σ᾿ ὅλα κάνει ὑπομονή».

Κορυφαῖος
«Ἡ ἀγάπη δὲν θὰ πάψη ποτὲ νὰ ὑπάρχῃ!»

Κορυφαῖος
«Ἡ γνώση εἶναι προσωρινή. Κι᾿ ἂν τὰ μηνύματα τῶν προφητῶν θὰ πάψουν νὰ ὑπάρχουν»,

Χορός
«Καὶ ἡ γλωσσολαλιά, ἐπίσης».

Κορυφαῖος
«Κι᾿ ἂν σταματήσῃ καὶ ἡ γνώση τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ ἡ γνώση μας, ὅσο καὶ ἡ προφητεία μας περιορίζονται σὲ μέρος τοῦ μέρους τῆς ἀλήθειας».

Χορός
«Ὅμως σὰν ἔρθῃ τὸ τέλειο, ποὺ περιμένουμε, τότε τὸ μερικό, ποὺ ἔχουμε, θὰ πάψη νὰ ὑπάρχῃ».

(παιάνισμα ἐγχόρδων)

Κορυφαῖος
«ΤΩΡΑ, βλέπουμε ὅλα τὰ πράγματα θαμπά, μὲ διαύγεια κατὰ προσέγγιση, σὰν μέσα ἀπὸ μεταλλικὸ καθρέπτη»,

Χορός
«ΤΟΤΕ, θὰ δοῦμε τὸ Θεὸ πρόσωπο μὲ πρόσωπο».

Κορυφαῖος
«ΤΩΡΑ, ἐγὼ καὶ σὺ γνωρίζουμε μέρος μόνο τῆς ἀλήθειας»,

Χορός
«ΤΟΤΕ, θὰ γνωρίσω ἐγὼ καὶ σὺ ὅλα με πληρότητα, ὅπως μᾶς ἔχει γνωρίσει ὁ Θεός!»

(παιάνισμα ἐγχόρδων)

Κορυφαῖος
«Τρία εἶναι, ἀπ᾿ ὅλα ποὺ ὑπάρχουν στὴ ζωή, καὶ κορυφαῖα καὶ ἀνώλεθρα.
Καὶ θὰ μείνουν γιὰ πάντα στὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος»,

Χορός (ἀργὰ καὶ μὲ ἔμφαση)
«Η ΠΙΣΤΗ! Η ΕΛΠΙΔΑ! Η ΑΓΑΠΗ!».

Κορυφαῖος
«Ναί, (μικρὴ παύση) ἀλλὰ τὸ μεγαλύτερο κι ἀπὸ τὰ τρία εἶναι..»

Χορός (παρεμβαίνοντας μὲ ἔνταση στιχηραρικὰ καὶ πανηγυρικά)
«Η ΑΓΑΠΗ! Η ΑΓΑΠΗ! Η ΑΓΑΠΗ!»

Κορυφαῖος
«Ἕως ἐκεῖ, ποὺ δὲν ὑπάρχει τέλος! Ἕως τὴν αἰωνιότητα! Γιατί ὁ Θεὸς εἶναι ἀγάπη / Ναί, ἀγάπη εἶναι ὁ Θεός!»

(παιάνισμα ἐγχόρδων)

Κορυφαῖος καὶ χορός
«Κι᾿ ὅποιος μένει στὴν ἀγάπη μένει στὸ Θεό. Κι᾿ ὁ Θεὸς σ᾿ αὐτόν».

(παιάνισμα παρατεταμένο)

Πηγή κειμένων: users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/tributes/christos/
Τελευταίες Προσθήκες Ηχητικών
Πιο Δημοφιλή

Οἱ Ἅγιοι Ἀρσένιοι
Διάρκεια: 1:02:5
10/11/2019

Ὁ πόλεμος κατά τῆς Ἐκκλησίας
Διάρκεια: 1:01:5
04/11/2019

Ρίζα καὶ θεραπεία παθῶν
Διάρκεια: 1:04:3
29/10/2019

Ἅγιος Δημήτριος
Διάρκεια: 1:04:4
25/10/2019

Τὸ ἁμάρτημα τῆς ἀχαριστίας
Διάρκεια: 53:47
21/10/2019

Ἡ εἰρήνη στὴν οἰκογένεια
Διάρκεια: 1:01:2
20/10/2019

Ὁ Ἅγιος Πορφύριος - Μαρτυρίες
Διάρκεια: 42:47
15/10/2019

Ἑνός ἐστι χρεία
Διάρκεια: 45:18
12/10/2019

Φταίω ἐγώ...
Διάρκεια: 1:13:5
11/10/2019

Μήνυμα Ἁγίου Πορφυρίου
Διάρκεια: 4:57
10/10/2019

Στήριγμα τοῦ γάμου ἡ ἀλήθεια
Διάρκεια: 47:53
09/10/2019

Τῷ καλῷ ποιμένι
Διάρκεια: 4:51
08/10/2019

Ὁ Ἀόρατος Πόλεμος
Διάρκεια: 47:04
06/10/2019

Ἡ ἀποφυγὴ τῆς παρρησίας
Διάρκεια: 58:03
02/10/2019

Ὀρθοδοξία, Ὁδὸς Θεογνωσίας
Διάρκεια: 46:22
29/09/2019

Ὁ Νίκος ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο
Διάρκεια: 10:09
27/09/2019

Ὁ πόλεμος τῶν αἰσθήσεων
Διάρκεια: 47:28
25/09/2019

Μία μέθοδος προσευχῆς
Διάρκεια: 1:00:5
21/09/2019

Μὲ τὸν Σταυρὸ στὸ χέρι
Διάρκεια: 15:31
20/09/2019

Θλίψεις καὶ ὀργὴ
Διάρκεια: 52:51
17/09/2019

Ὁ πόνος στὴν ἐν Χριστῷ ζωὴ
Διάρκεια: 57:53
16/09/2019

Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
Διάρκεια: 8:06
14/09/2019

Διδαχές επί ἀνθρωπίνων παθῶν
Διάρκεια: 2:24:3
11/09/2019

Ἡ συχνὴ Θεία Κοινωνία
Διάρκεια: 1:08:4
09/09/2019

Τό Γενέσιον τῆς Θεοτόκου
Διάρκεια: 47:22
08/09/2019

Ἡ σημασία τῆς ἑνότητας
Διάρκεια: 7:28
29/08/2019

Ἡ χριστιανική τελειότητα
Διάρκεια: 55:34
27/08/2019

Περί καταλαλιᾶς (κατάκρισης)
Διάρκεια: 53:19
24/08/2019

Ὁ Τάφος τῆς Παναγίας
Διάρκεια: 39:37
22/08/2019

Ἡ ἀκινησία τῆς καρδιᾶς
Διάρκεια: 21:05
20/08/2019

Ἡ Δύναμη τῆς Προσευχῆς
Διάρκεια: 6:48
12/08/2019

Ὄρεξη ζωῆς
Διάρκεια: 57:28
11/08/2019

Ἔλα στὸ σπίτι μας Χριστὲ
Διάρκεια: 5:15
10/08/2019

Ἡ ἀντιμετώπιση τῆς ἀδικίας
Διάρκεια: 28:44
08/08/2019

Τὸ Ἄκτιστο Φῶς καὶ ἡ Θέωσις
Διάρκεια: 11:02
07/08/2019

Θαβώριον Φῶς
Διάρκεια: 48:52
05/08/2019

Ζωντανή προσευχή
Διάρκεια: 46:55
04/08/2019

Μάνα μου γλυκιά μου μάνα
Διάρκεια: 4:16
03/08/2019

Βασίλισσα τοῦ κόσμου
Διάρκεια: 4:32
29/07/2019

Χρειάζεται ἀγώνας
Διάρκεια: 52:10
28/07/2019

Ἅη μου Παντελεήμονα (Τῆλος)
Διάρκεια: 3:04
27/07/2019

Βίος Ἁγίας Παρασκευῆς
Διάρκεια: 57:24
26/07/2019

Ἡ παράκληση τῆς ἁγίας Ἄννας
Διάρκεια: 47:30
25/07/2019

Καθημερινή νοερά προσευχή
Διάρκεια: 1:08:1
24/07/2019

Σπάνια ὁμιλία περὶ ὑπακοῆς
Διάρκεια: 40:15
23/07/2019

Ὁ Προφήτης Ἠλίας
Διάρκεια: 59:39
20/07/2019

Ὁμιλία γιὰ τὴν Ἁγία Κυριακή
Διάρκεια: 06:15
07/07/2019

Χαιρεκακία
Διάρκεια: 47:20
05/07/2019

Γιὰ νὰ χωρέσεις τὴν χαρά
Διάρκεια: 38:38
04/07/2019

Ἡ μεγάλη ἀρετή τῆς ὑπακοῆς
Διάρκεια: 44:38
03/07/2019

Μετάνοια καὶ ἐξομολόγηση
Διάρκεια: 40:14
27/06/2019

Πλάτων Απολογία Σωκράτους
Διάρκεια: 1:30:1
25/06/2019

Περὶ τῆς θείας λειτουργίας
Διάρκεια: 57:30
20/06/2019

Ὁμιλία γιὰ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα
Διάρκεια: 1:13:3
18/06/2019

Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα
Διάρκεια: 37:36
17/06/2019

Τί εἶναι ἡ Ἁγία Πεντηκοστή;
Διάρκεια: 30:08
16/06/2019

Ὕμνοι τῆς Πεντηκοστῆς
Διάρκεια: 7:08
15/06/2019

Λεπτότητα καὶ διάκριση
Διάρκεια: 3:03:1
14/06/2019

Ἐκκλησιαστικότητα
Διάρκεια: 8:44
13/06/2019

Οἱ διὰ Χριστὸν σαλοὶ
Διάρκεια: 1:19:5
11/06/2019

Ὁ Χριστὸς εὐλογεῖ τὸν γάμο
Διάρκεια: 39:23
08/06/2019

Λεπτότητα καὶ διάκριση
Διάρκεια: 1:03:1
07/06/2019

Ἀσθένεια καὶ πνευματικὴ ζωὴ
Διάρκεια: 1:26:2
06/06/2019

Τὸ ἀσυνείδητο στὴν Κλίμακα
Διάρκεια: 1:39:4
31/05/2019

Ὁ βίος τοῦ κάθε Χριστιανοὺ
Διάρκεια: 29:21
29/05/2019

Τὸ ἔργο τῆς κατήχησης
Διάρκεια: 1:23:1
28/05/2019

Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος
Διάρκεια: 1:06:2
26/05/2019

Διάλογος σ\' ἕνα πηγάδι
Διάρκεια: 14:11
25/05/2019

Ἡ θλίψη
Διάρκεια: 35:00
24/05/2019

Μετάνοια καὶ ἡσυχαστικὴ ζωὴ
Διάρκεια: 47:03
22/05/2019

Ἡ δική μας Ἀνάσταση
Διάρκεια: 46:24
17/05/2019

Τὸ ἀληθινὸ νόημα τοῦ Πάσχα
Διάρκεια: 53:28
16/05/2019

Περὶ παθῶν
Διάρκεια: 1:01:4
10/05/2019

Ἡ εὐχούλα
Διάρκεια: 7:08
07/05/2019

Ἐμπειρία ἁγιότητος
Διάρκεια: 1:00:3
06/05/2019

Σήμερον ἔαρ μυρίζει
Διάρκεια: 37:30
04/05/2019

Ἡ Ζωοδόχος Πηγὴ
Διάρκεια: 26:14
03/05/2019

Διακαινήσιμος Ἑβδομάδα
Διάρκεια: 12:58
02/05/2019

Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως
Διάρκεια: 1:18:5
28/04/2019

Ἡ ἐμπειρία τοῦ πανηγυριοῦ
Διάρκεια: 15:35
26/04/2019

Τί εἶναι ἡ ἄνω Ἱερουσαλήμ;
Διάρκεια: 31:18
24/04/2019

Ἡ Κυριακὴ τῶν Βαΐων
Διάρκεια: 1:05:3
21/04/2019

Κάλαντα Λαζάρου, Κάλυμνος
Διάρκεια: 2:36
20/04/2019
<< 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 >>
Τελευταίες Προσθήκες Βίντεο
Πιο Δημοφιλή

Ἡ ἀσχήμια τοῦ αὐτοειδώλου
Διάρκεια: 11:24
12/11/2019

Ἡ σκήτη τῆς Ἁγίας Ἄννης
Διάρκεια: 1:08:3
10/11/2019

Συνεργεία μετὰ τοῦ Θεοῦ
Διάρκεια: 56:48
06/11/2019

Τὰ παιδιὰ τ΄οὐρανοῦ
Διάρκεια: 4:48
01/11/2019

Δύο παλιοὶ φίλοι συζητοῦν
Διάρκεια: 1:30:1
30/10/2019

Εἰσιτήριο χωρὶς κάθισμα
Διάρκεια: 3:04
24/10/2019

Ἡ Εὐχὴ μέσα στὸν κόσμο
Διάρκεια: 1:11:0
21/10/2019

Λόγος καὶ Σιωπή
Διάρκεια: 31:28
19/10/2019

Ἡ εὐωδία τῆς ἀγάπης
Διάρκεια: 43:56
15/10/2019

Κι ὅμως ὑπάρχει ἐλπίδα
Διάρκεια: 1:23:3
11/10/2019

Ἡ ταυτότητα φύλου
Διάρκεια: 5:47
10/10/2019

Ἅγ. Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης
Διάρκεια: 22:14
03/10/2019

Ἂς ψάλλουμε τὸν Θεό...
Διάρκεια: 23:40
29/09/2019

Ἀπό τό σκοτάδι στό φῶς
Διάρκεια: 34:18
27/09/2019

Ἡ Ἁγία Νῆσος
Διάρκεια: 24:24
26/09/2019

H Ὀρθοδοξία στὴ Νέα Ζηλανδία
Διάρκεια: 34:44
23/09/2019

Ἡ ὑπομονὴ
Διάρκεια: 55:06
19/09/2019

Παναγία, ἡ θύρα τοῦ ἐλέους
Διάρκεια: 7:33
16/09/2019

Ὁ Πνευματικὸς Ἀγώνας
Διάρκεια: 1:36:4
10/09/2019

Τά προσωνύμια τῆς Παναγίας
Διάρκεια: 3:14
08/09/2019

Ἡ Κυριακή καὶ τὰ ἀθλήματα
Διάρκεια: 6:26
06/09/2019

Ἡ σκυτάλη στοὺς νέους
Διάρκεια: 1:48:3
01/09/2019

Μωϋσέως Ὠδή
Διάρκεια: 2:33:4
25/08/2019

Ἡ σκήτη τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα
Διάρκεια: 1:40:3
23/08/2019

Ἱστορίες ἀπό τὸ Γεροντικό
Διάρκεια: 52:28
20/08/2019

Χρόνος, Καιρός καί Αἰώνας
Διάρκεια: 19:42
18/08/2019

Ἡ ζωή στὸ γρήγορο
Διάρκεια: 1:21:1
17/08/2019

Τὸ μεγάλο δῶρο τοῦ Θεοῦ
Διάρκεια: 16:32
16/08/2019

Ἡ χαρά τῶν Χριστιανῶν
Διάρκεια: 1:26:2
12/08/2019

Ὁ ἐγωιστής γίγαντας
Διάρκεια: 1:26:4
11/08/2019

Ὅλα τ΄ἄστρα ἀπόψε δικά μας
Διάρκεια: 2:27
10/08/2019

Ὁ φίλος μου τὸ κινητὸ
Διάρκεια: 2:45
08/08/2019

Ἐσωστρέφεια – ἐξωστρέφεια
Διάρκεια: 9:29
03/08/2019

Πέρασμα στὸ Αἰγαῖο
Διάρκεια: 1:41:5
28/07/2019

Ἅγιος Παντελεήμων, ταινία
Διάρκεια: 1:10:3
27/07/2019

Ὁ καλός ἀγώνας
Διάρκεια: 26:00
21/07/2019

Προφήτης Ἠλίας Δραγαμέστου
Διάρκεια: 2:38
20/07/2019

Ὁ Παπαδιαμάντης κι ἐμεῖς
Διάρκεια: 53:23
19/07/2019

Ἁγία Μαρίνα, ἡ ἀτρόμητη
Διάρκεια: 131:59
17/07/2019

Ἅγιος Νικόλαος τῶν Ὀρφανῶν
Διάρκεια: 27:54
14/07/2019

Πώς θεραπεύεται η ανασφάλεια;
Διάρκεια: 2:30
13/07/2019

Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης
Διάρκεια: 10:05
12/07/2019

Ὁ γέροντας Σωφρόνιος
Διάρκεια: 11:23
11/07/2019

Ἐποχή καθαίρεσης παραδόσεων
Διάρκεια: 20:57
09/07/2019

Νὰ ὑπάρχεις
Διάρκεια: 04:45
08/07/2019

Δημιουργός καὶ αἰσθητική
Διάρκεια: 14:02
03/07/2019

Ἱερά Μονή Ἰβήρων
Διάρκεια: 8:47
02/07/2019

Ἡ δωρεά τοῦ Θεοῦ
Διάρκεια: 18:21
01/07/2019

Ἡ ἀγάπη θέλει κόπο
Διάρκεια: 1:32:5
30/06/2019

Ὁ Σαοὺλ - Παῦλος
Διάρκεια: 29:06
29/06/2019

Πατρότητα καὶ Παιδαγωγία
Διάρκεια: 41:59
25/06/2019

Ὁ Σταυρός τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου
Διάρκεια: 1:45:0
22/06/2019

Ἡ ἀπόδραση
Διάρκεια: 26:00
20/06/2019
<< 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 >>
Τελευταίες Προσθήκες Εικόνων
Πιο Δημοφιλή
<< 1  2  3  4  5  6  7  8  9 >>