Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Τίτλος:Ἐπιστολὴ Κοραῆ στὴν Πουλχερία Πρασακάκη
Συγγραφέας: Κοραῆς Ἀδαμάντιος
Κατηγορία:Ἐπιστολογραφία
Θέμα: Θυμοσοφία
Πηγή/Έκδοση:Βασικὴ Βιβλιοθήκη, ἐκδόσεις Ἰ. Ζαχαρόπουλου, τόμος 41
Χρ.Έκδοσης:1828
Ἐπιστολὴ Κοραῆ στὴν Πουλχερία Πρασακάκη
Κοραῆς Ἀδαμάντιος
(Ἡ θυμοσοφία δὲν ἀπέλιπε τὸν ἐκλεκτὸν Ἕλληνα οὔτε στὰ ὀγδόντα του χρόνια).

ΚΟΡΑΗΣ (ΠΑΡΙΣΙ)

ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ ΠΡΑΣΑΚΑΚΗ (ΜΑΣΣΑΛΙΑ)

12 Νοεμβρίου 1828Φιλόμουσε Κυρά,

Ἀσπάζομαι καὶ σὲ καὶ τὸν ἀγαπητόν σου σύζυγον. Τὰ γλυκύσματα ἔλαβα, καὶ σ' εὐχαριστῶ, ἂν τὰ κρίνω πληρωμὴν πολλ' ἀκριβὴν διὰ τὰ ΑΤΑΚΤΑ. Συγχώρεσέ με ὅπως νὰ σὲ εἴπω, ὅτι πολὺ παρὰ πλέον τὴν Ροδοσάχαρην μ' ἐγλύκανεν ἡ ἐπιστολή σου. Ἐξεύρεις διὰ τί; Ὅταν ἔλαβα τὴν εὐχαρίστησιν νὰ σὲ γνωρίσω, ἐπεθύμησα, ἀλλὰ δὲν ἐτόλμησα νὰ ἐρευνήσω περιεργότερον τὰς Ἑλληνικάς σου γνώσεις. Ἀλλὰ τώρα συμπεραίνω ἀπὸ τὴν ἀπ' ἀρχῆς μέχρι τέλους ὀρθογραφίαν τῆς ἐπιστολῆς, ὅτι ἐπροχώρησες εἰς τὴν κατάληψιν τῆς γλώσσης τόσον, ὥστε σοῦ ἔγινε πλέον εὔκολον, μὲ βοήθειαν καλοῦ Λεξικοῦ, νὰ προχωρήσῃς πολὺ μακρύτερα. Ἂν δὲν τὸ ἔχῃς ἤδη, φρόντισε ν' ἀπόκτησῃς τὸ εἰς Βιένναν ἐκδοθὲν ἀπὸ τὸν Κούμαν, εἰς δύο τόμους, Λεξικόν.

Διὰ νὰ ἐλευθερωθῶ ἀπὸ πᾶσαν ὑποψίαν κολακείας ἐπαινῶν τὴν ἐπιστολήν σου, ὑπόφερέ με κρίνοντα καὶ τὰς ἁμαρτίας της. Μίαν μόνην κατ' εὐτυχίαν, εὑρίσκω. Τὸ Προὐξενεῖτο. Οἱ Τσελεπίδες τῶν Ἀθηνῶν, θέλοντες νὰ φύγωσι τὴν χασμῳδίαν τοῦ Προεξενεῖτο, τὸ συνοίρεσαν εἰς τὸ Προὐξενεῖτο. Ἀλλ' ἡμεῖς τὴν ἀποφεύγωμεν μὲ τὸ Ἐπροξενεῖτο˙ καὶ καθὼς δὲν μᾶς συγχωρεῖται νὰ λέγωμεν Προὐλεγεν ἀντὶ τοῦ Ἐπρόλεγεν, ἐπίσης ἀσυγχώρητον πρέπει νὰ κρίνεται καὶ τὸ Προὐξενεῖτο.

Συγχώρησέ με τὴν κρίσιν ταύτην. Τὴν αὐτὴν συγχώρησιν ζητῶ κ' ἐλπίζω ἀπὸ τὴν καλογαθίαν σου, καὶ τὴν δυστυχῶς πεσοῦσαν μελάνην ἀπὸ τὴν τρέμουσάν μου, διὰ τὸ γῆρας χεῖρα. Ὅταν περάσῃ τὶς τὰ ὀγδοήκοντα ἐξεύρεις τί λέγει ὁ Δαυίδ. «Ἐν κόποις καὶ πόνοις». Τὰ εὔχομαι καὶ εἰς σὲ καὶ εἰς τὸν ἀγαπητόν σου σύζυγον, ἀλλὰ χωρὶς κόπους καὶ πόνους. Εὐδαιμονεῖτε!

Ὁ φίλος Κοραῆς


 
Bookmark and Share

Γιὰ τὴν Ἀγάπη

Κανεὶς δὲν μπορεῖ ν' ἀγαπᾶ ἕναν ἀόρατο Θεὸ ἂν πρῶτα δὲ μάθει ν' ἀγαπᾶ τὸ συγκεκριμένο, ζωντανό, πραγματικὸ πρόσωπο τὸ ὁποῖο ἔχει ἀπέναντί του. Πρὶν λοιπὸν θέσουμε τὸ ἐρώτημά τοῦ πῶς θὰ φτάσουμε στὸ Θεό, ἂς ρωτήσουμε τοὺς ἑαυτοὺς μας ποιὰ εἶναι ἡ στάση μας ἀπέναντι στὸν πλησίον μας· ἂν ἡ καρδιὰ μας εἶναι κρύα, ἐπιφυλακτικὴ καὶ κλεισμένη, ἂν μᾶς τρομοκρατεῖ ἀκόμη καὶ ἡ ἰδέα ὅτι ὁ πλησίον μας μπορεῖ νὰ ἀπαιτήσει τὴν καρδιὰ καὶ τὴ ζωή μας δὲν ὑπάρχει κανένας λόγος νὰ ἐπιζητοῦμε συνάφεια μὲ τὸ Θεό. Θὰ πρέπει πρῶτα νὰ μάθουμε τὸ πῶς ν' ἀποκτήσουμε μιὰ καρδιὰ ζεστή, μιὰ καρδιὰ ζωντανή, μιὰ καρδιὰ ποὺ νὰ ἀνταποκρίνεται στὸν πλησίον μας καὶ ἡ καρδιὰ ἐκείνη τότε, ἀνοιγμένη, μὲ τὴν καθαρότητά της θὰ δεῖ τὸ Θεό.