Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Τίτλος:Εἶναι ἡ Εὐρώπη χριστιανική; Ἡ κυριαρχία τῆς καρδιᾶς
Συγγραφέας: Ζουμπουλάκης Σταῦρος
Κατηγορία:Ἀπαντήσεις γόνιμες καί εὔστοχες
Θέμα: Εὐρώπη, Καρδιά, Ἀνάσταση, Χριστιανισμός, Χριστιανοί, Ἀγάπη πρός πλησίον
Πηγή/Έκδοση:Ἐφημερίδα Καθημερινή
Χρ.Έκδοσης:2018
Ἐννόημα
! Ἂν ὅμως ἐννοοῦμε τὴν προσωπικὴ πίστη στὸν Χριστὸ ὡς Θεὸ καὶ Λυτρωτὴ τοῦ κόσμου –μία πίστη ποὺ ἐνεργεῖται διὰ τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν πλησίον– καὶ στὴν Ἀνάστασή του ὡς ἐγγύηση καὶ ἀπαρχὴ τῆς κοινῆς ἀνάστασης, τότε ποιὸς θὰ μποροῦσε νὰ ἀπαντήσει καταφατικὰ στὸ ἐρώτημα;
 
! Χριστιανὸς εἶναι ὁ ἄνθρωπος ποὺ θέτει διαρκῶς τὸν ἑαυτὸ του ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ ἀναρωτιέται ἂν πορεύεται στὸν δρόμο του καὶ ἂν τηρεῖ τὸ θέλημά του. Σὲ μία γνωστὴ ἐκκλησιαστικὴ εὐχὴ ἡ κοινὴ ἁμαρτία τῶν ἀνθρώπων ὁρίζεται ὡς ἑξῆς: «Κατελίπομεν τὴν ὁδὸν τῆς δικαιοσύνης σου καὶ ἐπορεύθημεν ἐν τοῖς θελήμασι τῶν καρδιῶν ἡμῶν».
 
! Σήμερα οἱ πάντες προτρέπουν τοὺς πάντες νὰ κάνουν ὅ,τι ποθεῖ ἡ καρδιά τους, νὰ ἀκολουθήσουν τὴν καρδιά τους. Ὁ χριστιανισμὸς δὲν ἐμπνέει τὴν καθημερινὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων, δὲν ὁρίζει τὶς κεντρικὲς σημασίες καὶ ἀξίες τῆς ὕπαρξης καὶ τῆς συνύπαρξής τους.
 
! Ὁ χριστιανισμὸς σήμερα ζεῖ καὶ ἀνθεῖ σὲ ἄλλα κλίματα, κάτω ἀπὸ ἄλλους οὐρανούς. Καὶ εἶναι νὰ θαυμάζει κανεὶς τὴν ἱκανότητα αὐτῆς τῆς δισχιλιόχρονης διδασκαλίας νὰ ἀνακαινίζεται καὶ νὰ σαγηνεύει τὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων.
 
Εἶναι ἡ Εὐρώπη χριστιανική; Ἡ κυριαρχία τῆς καρδιᾶς
Ζουμπουλάκης ΣταῦροςἩ ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα ἂν εἶναι ἢ δὲν εἶναι χριστιανικὴ ἡ Εὐρώπη παίρνει ὡς δεδομένο ὅτι ἐννοοῦμε ὅλοι τὸ ἴδιο ὅταν κάνουμε λόγο γιὰ χριστιανισμό. Συμβαίνει ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο, ἐξ οὗ καὶ οἱ ἀντικρουόμενες ἀπαντήσεις στὸ ἐρώτημα. Ἂν ὡς χριστιανισμὸ ἐννοοῦμε πολιτιστικὴ κληρονομιὰ καὶ ταυτότητα, τότε, ναί, ἡ Εὐρώπη, μὲ τόσα χριστιανικὰ μνημεῖα καὶ μία ἀπέραντη χριστιανικὴ γραμματεία, εἶναι πράγματι χριστιανική. Ἂν ὅμως ἐννοοῦμε τὴν προσωπικὴ πίστη στὸν Χριστὸ ὡς Θεὸ καὶ Λυτρωτὴ τοῦ κόσμου –μία πίστη ποὺ ἐνεργεῖται διὰ τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν πλησίον– καὶ στὴν Ἀνάστασή του ὡς ἐγγύηση καὶ ἀπαρχὴ τῆς κοινῆς ἀνάστασης, τότε ποιὸς θὰ μποροῦσε νὰ ἀπαντήσει καταφατικὰ στὸ ἐρώτημα;

Χριστιανὸς εἶναι ὁ ἄνθρωπος ποὺ θέτει διαρκῶς τὸν ἑαυτὸ του ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ ἀναρωτιέται ἂν πορεύεται στὸν δρόμο του καὶ ἂν τηρεῖ τὸ θέλημά του. Σὲ μία γνωστὴ ἐκκλησιαστικὴ εὐχὴ ἡ κοινὴ ἁμαρτία τῶν ἀνθρώπων ὁρίζεται ὡς ἑξῆς: «Κατελίπομεν τὴν ὁδὸν τῆς δικαιοσύνης σου καὶ ἐπορεύθημεν ἐν τοῖς θελήμασι τῶν καρδιῶν ἡμῶν». Σήμερα οἱ πάντες προτρέπουν τοὺς πάντες νὰ κάνουν ὅ,τι ποθεῖ ἡ καρδιά τους, νὰ ἀκολουθήσουν τὴν καρδιά τους. Ὁ χριστιανισμὸς δὲν ἐμπνέει τὴν καθημερινὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων, δὲν ὁρίζει τὶς κεντρικὲς σημασίες καὶ ἀξίες τῆς ὕπαρξης καὶ τῆς συνύπαρξής τους.

Αὐτὸ βεβαίως δὲν σημαίνει πὼς δὲν ὑπάρχουν χριστιανοὶ στὴν Εὐρώπη. Ὑπάρχουν, ἀσφαλῶς, ἀλλὰ ἀποτελοῦν μειονότητα – σὲ ὁρισμένες χῶρες μάλιστα πολὺ μικρὴ μειονότητα. Οὔτε σημαίνει, πολὺ περισσότερο, πὼς ἔχουν πάψει νὰ ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ ἐπιτελοῦν καθημερινὰ τὰ ἔργα τῆς ἀγάπης. Ὑπάρχουν ἑκατομμύρια τέτοιοι ἄνθρωποι, ἀλλὰ δὲν τὰ ἐπιτελοῦν πιὰ στὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, δὲν ὑποψιάζονται κἄν ὅτι αὐτὸ ποὺ αὐτοθυσιαστικὰ πράττουν ἔχει τὴν πηγή του στὸ Εὐαγγέλιο.

Ἂς μὴν ἀνησυχοῦν πάντως οἱ χριστιανοὶ μὲ τὴν ἱστορικὴ ἥττα τοῦ χριστιανισμοῦ στὴν Εὐρώπη: ὁ χριστιανισμὸς σήμερα τὰ πάει καλύτερα ἀπὸ ποτὲ στὴν ἱστορία του. Κάθε μέρα ποὺ περνάει χιλιάδες ἄνθρωποι στὸν πλανήτη προσέρχονται στὴ χριστιανικὴ πίστη, στὴν ὑποσαχάρια Ἀφρική, στὴν Ἀσία, στὴ Λατινικὴ Ἀμερική. Ὁ χριστιανισμὸς σήμερα ζεῖ καὶ ἀνθεῖ σὲ ἄλλα κλίματα, κάτω ἀπὸ ἄλλους οὐρανούς. Καὶ εἶναι νὰ θαυμάζει κανεὶς τὴν ἱκανότητα αὐτῆς τῆς δισχιλιόχρονης διδασκαλίας νὰ ἀνακαινίζεται καὶ νὰ σαγηνεύει τὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων.Ὁ κ. Σταῦρος Ζουμπουλάκης εἶναι πρόεδρος τοῦ ἐφορευτικοῦ συμβουλίου τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἑλλάδος. 
Bookmark and Share
Συναφείς παραπομπές από την Αγία Γραφή
     

Πρὸς τὴ χήρα ποὺ θλίβεται καὶ ἀνησυχεῖ

Κουράγιο. Μὴν φοβᾶσαι. Πὲς στὸν ἑαυτό σου: «ὁ ἄνδρας μου ἀνῆκε πρῶτα στὸν Θεὸ καὶ ἔπειτα σ' ἐμένα καὶ τὰ παιδιά μου, πρῶτα εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ ἔπειτα δικός μου. Ἐὰν ὁ ἔμπειρος κηπουρὸς τραβήξει μία δέσμη ἀπὸ τὰ ἄνθη, νὰ ξέρεις, ὅτι χρειαζόταν νὰ πράξει ἔτσι. Ἐκεῖνος ξέρει τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους τὸ ἔκανε. Καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους εἶναι καὶ αὐτός: γιὰ νὰ ἐξελίσσονται τὰ γύρω ἄνθη. Κι ἐσὺ μὲ τὰ παιδιά σου ἀπὸ τώρα θὰ ἐξελίσσεσαι πνευματικὰ καλύτερα.